ÅRSMØTE VÅGSBYGD VEL FISKÅ SKOLE ONSDAG 9.MARS 2016 KL 19.00

Saker:

Konstituering:

1. Konstituering
2. Styrets Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Fastsettelse av medlemskontingent
5. Valg. Valgkomiteen har forslag til kandidater til alle verv.
6. Innkomne forslag:
ingen.
7. Eventuelt/generell diskusjon om arbeidet i Vellet

  • Innkallingen ble godkjent
  • Styreleder Pål Friis ble valgt til møteleder
  • Styremedlem Karina Folkestad ble valgt til referent
  • Gunnar og Kari Stray ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Styrets årsberetning ble fremlagt av Pål Friis. I tillegg tas med info om hjemmesiden og facebooksiden. Hjemmesiden fungerer som et arkiv for referater, årsberetninger etc.  Aktiviter legges ut på Facebook. Styret må se over hjemmesiden. Det blir ikke delt ut Vågsbygdpris i år. Gunnar Stray takket for fjorårets pris. At Gunnar Stray fikk prisen i fjor må med også  årsberetningen. Styret undersøker reglene rundt vågsbygdprisen.

Årsregnskap for 2015 ble gjennomgått av May-Hilde Jensen. Regnskapet ble funnet i orden etter revisjon av Aud Fjellestad og Marianne Halvorsen. Regnskapet godkjent av årsmøtet. Diverseutgiftsposten må detaljeres i regnskapet før det legges ut på hjemmesiden.

Budsjettet ble presentert av May-Hilde Jensen. Diverseutgiftsposten vil bli detaljert i budsjettet. Skal vi bruke noe av den egenkapitalen? Budsjettet ble godkjent.

Tron Udjus orienterte om bokprosjektet. Vi mangler fremdeles kapital. Kan vi bruke noe av egenkapitalen? Kan vi dele boken opp i flere bind og så la bind 1 finansiere neste bok? Gunnar Stray mente dette var en god idé og viste til hvordan Byselskapet gjør det med årlige hefter/årsskrift. Medlemmene får hefte for årskontingenten. Flere bidragsytere til dette f.eks. Norman Liene. Kan vi få midler til dette fra Spareskillingsbanken? Kan heftene så samles i en bok. Gunnar Stray innkalles til neste styremøte for å vise Byselakapets hefte.

Valg. Valgkomitéen har bestått av Barbro Hansen og Nina Schage. De har ikke funnet noen kandidater til styret og heller ikke kandidater til valgkomitéen.

Leder: Pål Friis 1 år igjen. Styremedlemmer: Trond Udjus gjenvalgt 1 år, Svein Vegge gjenvalgt 1 år, Karina Folkestads plass blir stående ubesatt i ett år.

Revisorer: Marianne Halvorsen og Aud Fjellestad er gjenvalgt

Valgkomité: Eva Albert og Karina Folkestad

Ingen endring i medlemskontingenten. Tilstede ca 14  personer totalt. Referatet sendes på mail til : Gunnar og Kari Stray for underskrifter.

Referent Karina Folkestad, Vågsbygd 09.03.2016

 

Gunnar Stray                                       Kari Stray                              Kristiansand  /  - 2016