Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2010 Vågsbygd Vel

Styret har hatt følgende medlemmer: Eva Albert, leder

Sissel Kristensen sekretær
Jon Matzow, kasserer
Jan-Erik Tunaal-Larsen, nettansvarlig Tor Wigstøl
Harald Fjelde
Stine Rye Bårdsen (Vara)

støtter vårt arbeid!

Valgkomite: Aud Fjeldstad, Marianne Halvorsen, Pål Alfred Larsen
Normann Liene har vært revisor for Vågsbygd Vel, og Sven Erik Andersen har revidert Olavsdalsregnskapet.

Det har vært avholdt 6 styremøter. Husly og bevertning har som tidligere de forskjellige styremedlemmer stått for etter tur.
Da leder ikke ble valgt på forrige årsmøte, måtte styret konstituere seg i sitt første møte.

Velet har stått bak to store arrangementer i året som har gått:
Sankt Hans feiringen på Storenes ble rett og slett uforglemmelig.

Fjorden lå dammande bleig. Småbåter omkranset neset som var fylt til randen av blide mennesker i alle aldere. Tonsettingen sto Midtsommernattbandet med Harald Fjelde i spissen for, og bålet med en noe forkrøplet heks brant til skrekkblandet fryd for de minste og hygge for oss noe eldre. Jeg talte i alt åtte rullestolsbrukere denne kvelden. Siden har undertegnede, Aud Fjeldstad og parksjef Svein Ole Breland vært på befaring og sett på muligheten for å tilrettelegge noe bedre for nettopp dem som er avhengig av rullestol for å komme ut og se bålet.

Bygging av bålet krever en del hender. Det samme gjelder loddsalget. Så frivillige til dette arbeidet tas i mot med åpne armer til årets arrangement.

Olavsdalen var sete for markering av Bull og Bjørnson jubileet. Alt til sin Tid til tekst av Paal-Helge Haugen og komponist Kjell Habbestad ble urfremført av skuespiller Nils Sletta og mellomspillet ble fremført av musikere fra Kristiansand symfoniorkester. –”Eit Bjørnson dikt som Bjørnson aldri skreiv” sier Paal-Helge selv om diktet som han, nynorskforfatteren, har skrevet på Bjørnsonsk riksmål!

Men også andre kunstnere bidro fra den nye scenen: Siri Torjesen sang Ingrid Sletten av Sillejord og Nu takk for alt ifra vi var små. – Takk igjen, Siri, og gratulerer med Spellemannsprisen i år! Edward Hoem kåserte på sitt sprudlende vis om Bjørnson og Bull. Marin Stallemo Bakke, ung, fra Vågsbygd og særdeles lovende fremførte på fiolin Sæterjentens søndag og I ensomme stunde. Ola Balstad spilte ”Bull på trompet” og sist men ikke minst var det allsang ledet av Siri Torjesen og Trine Liene.

Helge Andersen i Søgne sto for bygging av ny scene og talerstol. Eikestokker fra Helleviga ble skåret i Søgne og fraktet inn med hest.

Saker vi har arbeidet med:

Med tanke på å minske portoutgifter samt bedre kommunikasjonen ut til medlemmene har vi tatt mål av oss til å få inn våre medlemmers E-post adresser. Det er selvfølgelig ikke alle som har E-post, men styrets medlemmer har ved diverse ringerunder og sms er fått tak i en del. Og disse vil i år få årsmeldingen pr E-post for første gang. Resten vil som tidligere få den som vanlig i sin postkasse. Vi ber de av dere som har e-post adresse som vi ikke har fått tak i, sende denne til vår sekretær Sissel Kristensen på følgende adresse: morhumle@bluezone.no

Norge fikk 15 april ny lov ”mot hvitvasking og terrorfinansiering”. Dette har fått konsekvenser også for Vågsbygd Vel! Vi har som en følge av dette regelverket måttet registrere oss i Brønnøysundregisteret. Pengene som sto igjen på Olavsdalskontoen, er av samme grunn overført til Vågsbygd Vel sin konto.

Vi har kommet med høringsuttalelser i følgende saker: Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2011-2014. Skolestruktur i Kristiansand kommune Kommuneplanen 2011-2022

Reguleringsplan for Jaktoddveien . Plan nr 1212 (Auglandsbukta) Oppstart av reguleringsarbeid Fv 456/457 Kjos Møvig Igangsetting av reguleringsarbeid områdeplan for del av Kroodden Forslag til detalj regulering Fiskå industriområde.

Andøya felt K1 omregulering – Planprogram Detaljregulering Sagmyrlia

Undertegnede sitter i styret for Stiftelsen Pers have på vegne av Vågsbygd Vel. Styret har gitt sin tilslutning til at den uoppslitelige Gunnar Stray også er trådt inn som representant for VV.

Vi i styret får fra tid til annen invitasjon til diverse møter. Tidsfristene kan være korte, og da vi alle er i fullt arbeid, er det naturlig nok vanskelig å kunne være tilstede så ofte som ønskelig.

Jeg takker nå for meg etter godt og vel 11 år i styret i denne omgang.
I året som kommer håper jeg at vi sees på Sankt Hans på

Storenes, i Pers have på et av arrangementene der eller på naturlostur som planlegges den 4de september til Skyllingsheia, Pers have og kanskje innom Amalienborgparken. Da vil dere antagelig kunne få høre Doris Røiland fortelle om da hun som barn fant 150 millioner rubler på Timlingan og da hun stjal en sekk fra tyskernes forråd på Skyllingsheia som hun trodde inneholdt kaffebønner.....,

Fra Skyllingsheia januar 2010
Vel møtt på årsmøtet 24. mars kl 19.00 på lærerværelset på Fiskå skole.

Med vennlig hilsen Eva Albert

 

Årsmøteprotokoll 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VÅGSBYGD VEL

Tirsdag den 23.3.2010 klokken 1900 i lærerværelset på Fiskå skole.
Til stede: 13 medlemmer og 4 styremedlemmer

Dagsorden:

 • Godkjenning av dagsorden og innkalling
 • Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Valg

Enkel bevertning.

- - - - -

 

 

1. Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkalling.

 

 

2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Aud Fjeldstad ble valgt til møteleder, Marianne Halvorsen ble valgt til referent og Gunnar Stray og Narve Somdal ble valgt til å signere protokollen.

 

 

3. Årsmelding

Leder Aud Fjeldstad gikk gjennom årsberetningen.

-        innspill v/Harald Flå vedr. Stiftelsen Ulstrups hage. Det arbeides med oppgradering av parken, benker, nytt gjerde, annen adkomst og skilting. I tillegg ønsker stiftelsen flere arrangementer i parken. Informasjonsbrosjyre er på trappene.

-        Innspill v/Harald Flå vedr. sykkelstier. Engasjer Fevennen!

-        Innspill vedr. sykkelsti ved dyrlegen. Parkering ved dyrlegen gjør utkjørsel fra Skyllingsheia uoversiktlig og skummel. Forslag om å flytte sykkelsti til under veien og ut ved kirka. Det er for lite p-plasser ved dyrlegen. Det er ønskelig at velet engasjerer seg i saken.

-        Innspill vedr. medlemmer. Forsøke å verve flere medlemmer, helst unge.

Årsmeldingen ble godkjent.

 

 

4. Regnskap

Kasserer Jon Matzow gikk gjennom regnskapet.

Regnskapet var ikke revidert. Det påpekes at dette skal være utført før årsmøte.

Regnskapet godkjennes under forutsetning at det blir revidert av revisor. Styret henstilles til å finne revisor for inneværende år. Det er ønskelig at velet har et budsjett.

 

 

5. Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag.

-        Innspill vedr. arrangementene i Olavsdalen. Gis det økonomisk støtte fra velet? Nei.

-        Innspill vedr. budsjett. Bruke penger til nye vervegiroer/kampanjer som fenger barnefamilier. E-post til medlemmer i stedet for å bruke penger på porto. Det bør sendes ut mer info til våre medlemmer.

-        Innspill vedr. verving. Arrangere bli-kjent turer i bydelen. Annonsere hos store bedrifter i bydelen? Info til nye beboere via arbeidsplasser? Gjøre Bragdøya mer kjent. Engasjere medlemmene.

 

 

6. Valg

Leder Aud Fjeldstad, sekretær Marianne Halvorsen, styremedlem Jon Matzow og varamedlem Eva Albert var på valg. Følgende nye kandidater stilte på valg; Jan-Erik Tunaal-Larsen, Sissel Tønnessen og Stine Rye Bårdsen.

 

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2010:

 

Styremedlem                        Jan-Erik Tunaal-Larsen – for 2 år

Styremedlem                        Sissel Tønnessen – for 2 år

Styremedlem                        Jon Matzow – gjenvalgt for 2 år

Styremedlem                        Harald Fjelde – ikke på valg (gjenstår 1 år)

Styremedlem                        Tor Wigstøl – ikke på valg (gjenstår 1 år)

           

Varamedlem                        Eva Albert – for 1 år

Varamedlem                        Stine Rye Bårdsen – for 1 år

 

Ny valgkomité:                        Aud Fjeldstad

Marianne Halvorsen

Pål Alfred Larsen

 

- benkeforslag 1: Aud Fjeldstad ønskes som vara

- benkeforslag 2: utvide styret til 3 varamedlemmer

- benkeforslag 3: beholde Aud Fjeldstad og Marianne Halvorsen som viktige støttespillere (eller sukret pille som Harald så fint sa det) i en overgangsperiode, dog uten stemmerett.

 

Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon. I tillegg ble benkeforslag nr. 3 valgt.

 

Det var ikke mulig for valgkomiteen å fordele kandidatene i lederstillingene. Valgkomiteen forslo derfor at styret konstituerer seg selv. Årsmøtet gir styret tillit til dette. Harald Fjelde sa seg villig til å kalle inn til styremøte.

 

Valgkomiteen har bestått av Pål Alfred Larsen, Iver Holter-Andersen og Svein Erik Andersen.

 

Komité for Vågsbygdprisen er som tidligere:

- velets leder

- Norman Liene

- Bjørg Holum Bratland

 

Ingen taler, ei heller blomster til avgåtte styremedlemmer.

 

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl 21.00.

 

 

________________

Marianne Halvorsen

referent

 

 

 

________________                                                                                                _______________

protokollsignatur                                                                                                protokollsignatur

Årsmelding 2009

ÅRSMELDING FOR VÅGSBYGD VEL 2009

Styret har i perioden bestått av:
Aud Kristine Fjeldstad, leder - Marianne Halvorsen, sekretær - Jon Matzow, kasserer Harald Fjelde, styremedlem - Tor Vigstøl, styremedlem
Eva Albert varamedlem

Dag Thorbjørnsen ble valgt inn i styret i 2009, men trådte ut av styret i juni på grunn av flytting til en annen kant av byen. Varamedlem Tor Vigstøl gikk inn som styremedlem for Dag Thorbjørnsen.
Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden.
Styret har i løpet av året blant annet arbeidet med følgende saker:

Uttalelser i forbindelse med planarbeid

Styret mottar stadig planer fra kommunen og private utbyggere til uttalelse. Disse gjelder planer på alle nivåer fra kommuneplanen til små endringer av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Vi har prioritert å arbeide med forhold som berører allmennheten og fellesinteressene.
Engasjerer oss og gir uttalelser til store utbyggingsporsjekt. Argumenterer blant annet med at ny Vågsbygdvei må på plass før store byggeprosjekter kan igangsettes. Utbyggere er blitt pålagt av kommunen til å bidra til bedre fremkommelighet på veien før tillatelse til bygging gis. Velet er skeptisk til en ”ad hoc” utbedring av veien, dette da vi frykter at arbeidet med lang tunell kan bli ytterligere forskjøvet.

St. Hans på Storenes

St. Hans 2009 ble en strålende kveld. Folk kom i store mengder for å oppleve stemningen, og det store fremmøte slo alle tidligere rekorder. Bilder fra St. Hans kvelden er lagt ut på hjemmesiden og på facebook. I år var ikke menigheten med som arrangør, men vi håper de er på banen igjen i 2010. Arrangører var Vågsbygd Vel og Frivillighetsentralen. Tradisjonen tro ble det loddsalg med flotte gevinster fra Næringslivet i Vågsbygd. Vi takker næringslivet for gevinster, og Elkem for paller. Arrangementet er gratis.. En stor takk til de sporty ungdommene som stilte opp på dugnad når pallene skulle stables. Uten den gjengen hadde bålbyggingen tatt en del lenger tid. Vågsbygd Vel var så fornøyd med de unge muskelbuntenes innsats at vi likegodt spanderte et pizzamåltid på dem på en av byens pizzarestauranter.

Stiftelsen Per Ulstrups Hage

Eva Albert er Vågsbygd Vel`s representant i stiftelsen Per Ulstrups Hage. Det var offisiell åpning ved ordføreren den 6. august 2009. De mange fremmøtte koste seg i sola mens Per Ulstrup guidet og fortalte om eiendommens historie.

Folkemøte
Lang tunell nå – politisk debatt
Politikerne ble invitert til politisk debatt om samferdselspakke to. Samtlige partier var representert med sine toppkandidater, kanskje ikke så rart da høstens valg var nært forestående.
Vi ønsket fokus på lang tunell nå og ikke engang etter 2023. Vi frykter at nødhjelp og krisetiltak vil føre til at lang tunell aldri blir realisert. Vågsbygd Vel jobber for å bevare buktene samt at vi ønsker lokk over veien mellom Lumberkrysset og Elkemkrysset – derfor kommer vi fortsatt til å engasjere oss sterkt i å få på plass lang tunell.

Auglandsparken (sletta bak Esso stasjonen i Auglandsbukta)

Kommunen startet arbeidet med opparbeiding av parken høsten 2009. Det gjenstår noe arbeid, men vi forventer at parken er ferdig opparbeidet i løpet av våren 2010. Dette vil bli en boltreplass og god møteplass for folk i alle aldre. Styret har engasjert seg sterkt i denne saken og viser hvor viktig det er å ha lokale pådrivere.

Sykkelstiene i Vågsbygd.

Det er gjort henvendelser til kommunen med tanke på å utbedre sykkelstiene. Det er spesielt mange farlige krysningspunkt som vi mener det må gjøres noe med. Vi har også kommet med et forslag til ny løsning for sykkel- og gangvei i Auglandsbukta. Forslaget ble sendt til Statens vegvesen. Ideen vår ble meget godt mottatt hos vegvesenet og de vil ta den med i reguleringsbeskrivelsen som en mulig fremtidsløsning. Vi er kjempefornøyde med tilbakemeldingen fra vegvesenet.

Kulturminneåret 2009

Vågsbygd vel har markert kulturminneåret med flotte artikler som er lagt ut på vår hjemmeside. I forbindelse med Kulturminneåret ønsket vi å sette lys på kulturminner i vår bydel. Medlemmer av velet ble invitert til å komme med ideer og innspill i forbindelse med dette. Flere skribenter har sendt oss flott bidrag som anbefales å lese, enten for å friske opp gammel kunnskap eller lære noe nytt. Normann Liene har vært svært positiv til oss og har bidradd med flere flotte artikler. Andre skribenter vi takker for flotte og lærerike artikler er Emil Otto Syvertsen, A.J Finne og Marit Bruce.

Hjemmesiden, www.vagsbygdvel.net

Referater fra styremøtene legges ut på hjemmesiden slik at det foreligger en god dokumentasjon på hvilke saker vi til enhver tid jobber med. Hjemmesiden oppdateres jevnlig med saker styret anser som viktige og interessante for våre medlemmer. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke vårt kontaktskjema og send inn din e-post adresse til oss slik at viktige saker kan distribueres direkte til medlemmene på en effektiv måte.

Vågsybgd Vel på facebook

Vi har opprettet en gruppe på facebook som heter ”Vågsbygd Vel”. Dette er en fin måte å nå ut til folk på. Gruppen vår på facebook har i dag 113 medlemmer.

 

Årsmøteprotokoll 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VÅGSBYGD VEL

Onsdag den 18.3.2009 klokken 1900 i lærerværelset på Fiskå skole.
Til stede: 18 medlemmer og 7 styremedlemmer

Dagsorden:

 • Godkjenning av dagsorden og innkalling
 • Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Valg

Etter årsmøtet blir det musikalske toner ved Brit og Harald Fjelde, samt utdeling av Vågsbygdprisen.

Enkel bevertning.

- - - - -

 

 

1. Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkalling.

 

 

2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Aud Fjeldstad ble valgt til møteleder, Marianne Halvorsen ble valgt til referent og Dag Gilje og Kitty Syvertsen ble valgt til signere protokollen.

 

 

3. Årsmelding

Leder Aud Fjeldstad gikk gjennom årsberetningen.

- innspill vedr. rv 456 – folkemøte 24/3 i samfunnshuset vedr. endring av reguleringsplan.

- Eva Albert holdt et lite innlegg om årets arrangement i Olavsdalen.

- spørsmål vedr. stiftelsen for Ulstrups eiendom. Eva informerte om foreløpig fremdrift.

- Innspill vedr. nyttårsbrev til medlemmer - uteglemt fra årsmelding. Positive tilbakemeldinger fra medlemmer uten nettilgang.

- fremvisning av filmsnutter fra St.Hansfeiringen 2007 og fra velets stunt i borgertoget 2008.

Årsmeldingen ble godkjent.

 

 

4. Regnskap

Kasserer Jon Matzow gikk gjennom regnskapet.

Regnskapet viser et overskudd for velet på kr 112…….

Regnskapet ble godkjent.

 

 

5. Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag.

- innspill vedr. medlemmer uten nettilgang – vet ikke hva vi driver med. Styret vurderer å sende ut flere medlemsbrev i løpet av året.

 

 

 

 

6. Valg

Leder Aud Fjeldstad og styremedlemmene Pål Alfred Larsen og Harald Fjelde stod på valg.

Valgkomiteens forslag er gjenvalg av leder Aud Fjeldstad og styremedlem Harald Fjelde. Pål Alfred Larsen utgår til fordel for ny styremedlem Dag Thorbjørnsen.

 

I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende valgt ved akklamasjon:

 

Leder:                                    Aud Fjeldstad – for 1 år

Styremedlem                        Harald Fjelde – for 2 år

Styremedlem                        Dag Thorbjørnsen – for 2 år

 

Som tidligere:

Sekretær                        Marianne Halvorsen – gjenstår 1 år

Kasserer                        Jon Matzow – gjenstår 1 år

Varamedlem                        Eva Albert – for 1 år

Varamedlem                        Tor Wigstøl - for 1 år

 

Ny valgkomité:                        Pål Alfred Larsen
                                    Iver Holter Andersen

                                    Svein Erik Andersen

 

Valgkomiteen har bestått av Turid Mortensen, Svein Erik Andersen og Iver Holter-Andersen.

 

 

- - - - -

 

 

Etter årsmøtet ble det fremført musikalske toner ved Brit og Harald Fjelde.

I tillegg ble Vågsbygdprisen tildelt Gunvor Benjaminsen.

 

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl 21.00.

 

 

 

________________

Marianne Halvorsen

referent

 

 

 

________________                                                                                                _______________

protokollsignatur                                                                                                protokollsignatur