Årsmelding for Vågsbygd Vel 2017

Styret har bestått av.

Pål Friis                                  Leder

May-Hilde Jensen                  Kasserer

Signe Nordgård Hansen         Styremedlem

Svein Vegge                           Styremedlem

Trond Udjus                            Styremedlem

Reidun Østervold                   Styremedlem

Hans Petter Mjølund              Styremedlem

Erik Hodne                             Styremedlem

 

Valgkomite: Eva Albert og Karina Folkestad

Revisorer:  Aud Fjellstad

 

Styret har hatt 5 møter og mye kontakt på epost

 

Medlemstall. Velforeningen registrert 202 medlemmer, hvorav noen er medlemmer som husstand. Styret mener at det kunne vært langt flere medlemmer. Det ville gitt velforeningen større evne til å gjennomføre prosjekter. De medlems-vervingsforsøk vi har gjort har gitt mindre resultater.

Økonomi. Det vises til regnskapet. Det legges inn kommentar som presenteres på årsmøtet.

St. Hans på Storenes. Dette er blitt Vågsbygd Vels viktigste bidrag til miljøet i Vågsbygd. Det er et ganske stort arrangement, men organiseringen er godt inndrillet i en fast organisasjonsmal. Det er blitt en sterk tradisjon i bygda, med særlig stort innslag av barnefamilier.

Pers have. Haven er en egen stiftelse hvor Vågsbygd Vel har en representant i styret.

Hjemmesiden. Administreres av Svein Vegge. Siden er først og fremst oppslagsverk for styre- og årsmøtereferater, foreningens lover ol.

Face book.

Administreres av Hans Petter Mjølund og Erik Hodne.  Det er nærmere 1000 medlemmer av denne FB-siden. Det legges ut info fra styremøter og oppfølging av saker som styret er opptatt av.

FB-medlemmer oppfordres også til å melde seg inn i Vågsbygd Vel som medlemmer. Foreninger/organisasjoner og enkelt-personer bruker vår FB til å informere om arrangementer.

 

Saker

Vågsbygdboka.

Trond Bjerkås er engasjert av vellet og er godt i gang med arbeidet. Arbeidstittel er «Fra bygd til bydel» og vil handle om Vågsbygd fra etterkrigstida fram til nyere tid. Planen er at manuskriptet skal være ferdig i september og utgis før jul. Trond Udjus og Pål Friis har vært bokkomité og Normann Liene har gitt sine innspill.

Badebrygge på Storenes mot Auglandsbukta. Anlegg av en badebrygge mot ettermiddagssola på Storenes har vært en sak for vellet i en årrekke. Vi har bekostet to prosjektplaner og har hatt jevnlig kontakt med kommunen. Området er regulert slik at staten finansierer halvparten av anlegget. Vågsbygd Vel har sagt seg villig til å bidra med opp til 100 000. Det har vært vanskelig å få kommunen engasjert og brygga har vært utsatt en rekke ganger. Ved siste befaring i januar 2018 sa imidlertid Parksjefen seg villig til å bygge en kortere badebrygge. Det blir i denne omgang ikke anlagt noen strand. Det er usikkert med vannkvaliteten. Det er en vassestrand for småbarn ytterst ved bålplassen. Kommunen skal også rydde til flere oppholdsplasser.

Menighetsbladet

Velforeningen betaler for en fast spalte i menighetsbladet. Vi tror dette bladet når bredt ut i Vågsbygd.

Reguleringssaker

Vågsbygd vel er høringsinstans og mottar en rekke kommunale plandokumenter til uttalelse. Styret har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette. Et eventuelt engasjement fra Vågsbygd vel betinger at lokale velforeninger eller engasjerte enkeltpersoner henvender seg. Solodden vel er engasjert i utbyggingen på Lumber og Vågsbygd vel har støttet opp om deres arbeid.

Lysløype

Svein Vegge og Erik Hodne skal følge opp lysløypesaken. Den nærmeste samarbeidspartner i dette spørsmålet, løypeutvalget i IK Våg arbeider ikke med denne saken for tiden. Vi har hatt kontakt med Kristiansand kommune – parkvesenet, men til nå er det ikke blitt noen fortgang i saken. Det planlegges et møte hvor våre ønsker blir presentert for våre lokale politikere (12 bystyremedlemmer fra Vågsbygd).

Kyststien

Erik Hodne følger opp bevaring og utbedring av kyststien.

 

Styrets vurdering av organisasjonen og aktiviteten.

Vågsbygd Vel er kjent som en organisasjon for Vågsbygdas beste gjennom en årrekke og har kommunens annerkjennelse som høringsinstans. Styret opplever likevel ganske lav interesse for velforeningsarbeidet. Det er svært få tilstede på årsmøtene og lite rekruttering. Medlemstallet er ikke veldig høyt og foreningens økonomi derved ikke veldig sterk. De sakene vi arbeider med går det ofte lang tid før vi får realisert. Det er gledelig at to gamle saker, Vågsbygdboka og badebrygga på Storenes endelig kan landes i 2018.