• Dramatisk forvandling 1 - Krysset VV/Kirsten Flagstads Vei

  • Dramatisk forvandling 2 - Tunnellene fra Fiskå til Kolsdalen

Vågsbygd Vel som høringsinstans

Her vil vi legge ut planer og prosjekter som Vågsbygd Vel mottar på høring.

Vågsbygd Vel gav denne høringsuttalelsen til Kommuneplanen 2011-2022

Høringsuttalelse til Kommuneplan 2011-2022.

Fra Vågsbygd Vel

 

Som Vel forening finner vi det naturlig å støtte opp om satsingsområdene:

byen det er godt å leve i, klimabyen og byen som drivkraft.

Vi har imidlertid et par kommentarer til denne generelle delen:

På side 28 under ”samferdsel” fremheves et utbygd godt kollektivtilbud som en faktor som vil styrke byens profil og troverdighet innen satsningen på fornybar energi og miljø.

 I avsnittet ovenfor har man imidlertid ansett oppgradering av Kjevik lufthavn med ”høyere frekvenser og økt rutetibud” som en ”vital forutsetning for å tiltrekke seg næringsvirksomhet og rekruttere nasjonal og internasjonal kompetanse”. Det hadde kanskje i denne sammenheng også vært naturlig også å drøfte virkningen av økt lufttrafikk med hensyn på utslipp av klimagasser.

 

Til Arealdelen
Overskudd på boliger og underskudd på arbeidsplasser vest for kvadraturen (s 47 og s 57)  er sammen med trafikkbelastningen på Vågsbygdveien to vektige argumenter for at boligutbygging av større felt i Vågsbygd må settes på vent. Vi ser positivt på at fremtidig trase for Vågsbygdveien er justert og lagt i lang tunnel under Kjosdalen. Vi går i mot planene om i første omgang å flikke på den gamle Vågsbygdveien for å legge til rette for stor utbygging i bl.a Auglandsbukta og på Kroodden (s 65 og s 92:” Reguleringsplan må avklare hvordan vei og bussforbindelse til Kroodden skal løses”) Vi frykter at dette i neste omgang vil skyve bygging av lang tunnel ut i tid istedenfor omvendt: Straks tunnelen fra Hannevika/Falconbridge til Blørstad er ferdig gå i gang med videreføring av Vågsbygdveien med lokk over fra Fiskå til Lumber og videre i lang tunnel til Holskogveien. Dette er en forutsetning for å gjennomføre de ovenfornevnte utbygginger.

 

Vedrørende kollektivtransporten (s 66) så pekes det på en ubalanse i antall endepunkter øst og vest for byen, der vi i vest kommer dårligst ut. Som et eksempel på aktuell ny endeholdeplass i vest er Andøya foreslått, og vi tilføyer Bråvann.

Vi benytter også anledningen til å nevne at bussrutene gjennom kvadraturen bør planlegges slik at fremtidige holdeplasser også bør legges i nærheten av Kilden.

 

På side 69 heter det at ”grøntstrukturen skal opprettholdes og videreutvikles”. Men ser man på kartet over markagrensen (s 142) var Kjosdalen inkludert i marka i 2005, men på markeringen av grensen for 2010 er denne trukket tilbake slik at Kjosdalen ikke inkluderes.

Vår mening er at i Kjosdalen må markagrensen opprettholdes som den er - fra sjø til hei og binde sammen reservatene og kulturlandskapet.. En evt ny gang og sykkelvei må trekkes så langt ut som mulig i dalen. I flere små randsoner av dalen kan det på kartet se ut som om  hensynssonen ikke går helt ut til byggesonene.(Manglende sort skravering av grønne områder). Vi mener hensynssonene bør strekkes helt ut til byggesonene.

 

Blågrønne strukturer” (s 76) er et begrep vi liker. Det anføres at viktige bekker for sjøørret er kartlagt, og det er laget plan for utbedring av bekker for å gi mulighet for fiskevandring/gyting. Man fremholder og betydningen av å opprettholde åpne bekker samt å åpne de som er lukket. Vi Vågsbønder vet bl a at Fiskåbekken frem til 60 tallet fortsatt var gytebekk for sjøørrett. Blir denne bekken enda mer lukket igjen i forbindelse med pågående veiarbeider eller blir den åpnet mer opp (som f eks Prestebekken)?

Når det gjelder Auglandsbekken så vet vi at det på jordene hvor Vågsbygdtunet bl a befinner seg, fant man i sin tid rester etter fangstmetoder av sjøørret fra forhistorisk tid som frem til våre dager bare var avdekket der og ett annet sted i Norge, nemlig Trøndelag.  ”Bekken på Kjos” (foreviget av maleren Olaf Isachsen; se vedlegg) er fortsatt stort sett åpen og bør forbli det, men Savbekken, som også munner ut i Kjosbukta, har et stort forbedringspotensiale i så måte.

 

Amalienborg i Vågsbygd skal brukes til kulturformål (s 93).  Vågsbygd Vel er glad for at kommuneplanen entydig slår dette fast og regner med at dette også gjelder parken rundt selve  huset. Vi gjentar vårt synspunkt om at det bør sikres et grøntdrag fra Amalienborgparken opp mot friområdet på Skyllingsheia, som nå strekker seg ned til ”Tyskerveien” så vidt man kan lese av plankartet. Dette betyr at åssiden mot nord øst ikke kan bebygges. Noe vi som tidligere er enige i.

 

Vi er også enige i at det er meget ønskelig med en Kyststi.

 

Vedrørende Kyresundet (s 119) som velet i en årrekke har arbeidet for å gjenåpne for småbåttrafikk, gleder vi oss over formuleringen: ” Båtferdsel gjennom Kyresundet må ivaretas”, men tillater oss å minne om at dybdeforholdene fremdeles trenger utbedring.- Det er for grunt under Andøybroa. Et minstemål må være 75 cm på fjære sjø. Sjøarealet sør for broa er i bruk ikke bare av Møvik skole i natur og idrettsundervisningen, men også i stor grad av sjøspeiderne. Økt farbarhet i Kyresundet vil utvide sjøspeidernes muligheter ved ugunstige vindforhold.

 

På side 155 nevnes Gårdsbebyggelsen og kulturlandskapet på sørsiden av Kjosbukta som et verdifullt kulturmiljø. Vi spør; hva med Kjos gård på nordsiden?

 

Vedrørende Kartheia område benevnt T6 (s 59) opprettholder vi vårt tidligere standpunkt om at området bør reguleres til grønt område. Vi nevner også at kartet på side 161 som viser friluftsområder er mindre grøntområder som bl.a Storenes, Skyllingsheia og Kjosdalen ikke inkludert. Vi imøteser en forsikring om at dette ikke betyr at slike grøntområder ikke skal ivaretas.

Noen ord om Storenes til slutt: På side 76 heter det at Vågsbygd og andre bydeler har ”sine bystrender”. Vi går utifra at det for Vågsbygds del da siktes til først og fremst Storenes. Våre St Hans arrangementer de 10 siste årene har med all tydelighet vist hvor sentral og viktig møteplass dette stedet evner å være. For å heve kvaliteten ytterligere har vi vært i en positiv dialog med parksjefen med tanke på å

  1. Bedre tilgjengelighet for rullestolsbrukere
  2. Anlegge brygge langs bergene på nordsiden av neset hvor sola skinner til langt på kveld om sommeren
  3. Anlegge strand innerst på sørsiden.

 

Vi regner med at disse følges opp og prioriteres.

 

Vågsbygd 28.09.10

 

Eva Albert

Leder av Vågsbygd Vel

 

Vedlegg: Olaf Isachsen: Bekken på Kjos.

                Bildet tilhører Nasjonalgalleriet og henger i den norske ambassaden i Paris.

Aktuelle planer og prosjekter

Tegning av Vågsbygd Senter, selv om senteret for lengst står der, kan det i framtiden være interessant å se hvordan nye prosjekter opprinnelig var ment å bli.

Her er et kart som viser trasseen til Vågsbygdveien slik den er tenkt videre utover i Vågsbygd.

Lysløype Karuss

Her er planen for Jaktoddveien - nye blokker

Her er planen for den store utbyggingen av "Kirstens Park" - dvs hjørnet av Kirsten Flagstads vei / Vågsbygdveien. Her sees både nåværende og den planlagte videre utbyggingen.