Årsmelding for Vågsbygd Vel 2015

Styret har i perioden bestått av

            Pål Friis                                  Leder

            May-Hilde Jensen                  Kasserer

            Karina Folkestad                    Sekretær

            Signe Nordgård Hansen        Styremedlem

            Svein Vegge                            Styremedlem

            Reidun Østervold                  Styremedlem

            Trond Udjus                           Styremedlem

 

Valgkomite

Revisorer

Styremøtet: Det har vært 5 styremøter og utstrakt kontakt i styret gjennom e-post.

Medlemstall:  Velforeningen har 118 medlemmer, hvorav en del er familiemedlemmer. Styret mener det bør være mulig å få lengt flere. Et høyere medlemstall kunne gitt velforeningen større økonomisk evne i forhold til kostbare prosjekter slik som Vågsbygdboka. Det ble gjort verving på Storenes St.Hansaften, men for en del druknet det i loddsaget.. Før Årsmøtet vil vi i år sende ut en vervebrosjyre til 5000 husstander i Vågsbygd.

Økonomi: Det vises til regnskapet. Foreningens økonomi er god, men gir ikke rom for å påta seg kostbare prosjekter.

Arrangementer:

St.Hans på Storenes. Også i år et svært vellykket arrangement med stor tilstrømming av folk. Vi antar det var nær 1000 mennesker med i år. Særlig er det mange barnefamilier som kommer til Storenes.

Heks på bålet? På forrige årsmøte ble tradisjonen med heks på bålet kritisert fra en deltager. Det ble hevdet at det virket støtende. Etter Årets St.Hansfest kom et avisinnlegg og en leder i Kristiansand avis som kritiserte heksebrenningen og hevdet den gir assosiasjoner til middelalderens heksebrenning og vold mot kvinner i dag. Styret svarte at heksebrenningstradisjonen går tilbake til førkristen tid og vanskelig kan knyttes til forfølgelse av kvinner i dag. Kristiansand avis laget en meningsundersøkelse. Over 80 % av de som sendte inn sin mening støtter tradisjonen med heks på bålet på Storenes.

Spikerhaug etter bålbrenning.

Etter mange års bålbrenning på samme plass er det en anselig mengde spiker på båltomta. Noen har reagert på dette. Vågsbygd Vel vil ta initiativ for å få spikerne fjernet.

Pers have. Haven er en egen stiftelse hvor Vågsbygd Vel har en representant i styret. Velforeniongen har bidratt med kaffe-og vaffelsalg ved arrangementer.

 

Saker

E 39 og Vågsbygdskauen.  Fjordårets årsmøte gav tilslutning til at denne saken skulle bli den viktigste sak for velforeningen denne perioden. Den planlagte trase berører Vågsbygdmarka i betydelig grad med bro over Rossevann og veitrasé i dagen nord i marka. Rett i nordenden av Fiskåvann er det planlagt en svær trafikkmaskin, Breimyrkrysset som vil ødelegge helt sentrale deler av turområdene våre og forringe store deler av resten med trafikkstøy. I allianse med Hellemyrfolk som kjemper for bevaring av Kjerrane, Kolekniben vel i Sogndalen, Naturvernforbundet, lokale velforeninger, Løypeutvalget i IK Våg, speidere, klatreklubben og en rekke engasjerte enkeltpersoner har Vågsbygd Vel arbeidet hardt for bevaring av skauen vår. Høydepunktet var naturlosturen til Bjørkedalsheia 31.mai hvor 400 personer kom gående,-fra Songdalen, Grauthelleren og Vågsbygda til et bredt anlagt program med musikk og verbale innslag. Et 39 meter langt banner ble laget for å illustrere veibredden. Dette banneret og mindre banner med bilde av folkemengden på Bjørkedalsheia er brukt i en rekke politiske markeringer og til ukentlige bilder fra torget i Fædrelandsvennen. Før valget ble det arrangert et stort møte med alle politiske partier på Karuss skole. På tross av dette store folkelige engasjementet fikk ikke Rossevannsområdet og Vågsbygdskauen lokal politisk støtte før saken ble sendt inn til departementet for avgjørelse.

Vågsbygdboka. Styret har arbeidet videre med ideen om å få skrevet en populær bok om bygda og bygdas historie. Fra tidligere har vi klarlagt at flere forlag er interessert. Trond Udjus har fått med seg Aud Fjeldstad i arbeidet med finansiering.

Badebrygge på Storenes mot Auglandsbukta. Vågsbygd Vel har vært pådriver for en slik langsgående badebrygge eventuelt med en liten sandstrand. Det slikt anlegg vil øke arealet som er tilgjengelig for folk i ettermiddagssola på Storenes. Saken ligger nå hos kommunen, som etter prosjektering regner med å få anlegget halvfinansiert av staten.