• Referat 06.09.11

  Referat møte Vågsbygd vel 6. september 2011
  Sak 1: Sak 2:
  Sak 3:
  Referat fra forrige møte er godkjent.
  Post: Rekommandert sending med nabovarsel for Andøyfaret. Informasjonsmøte har vært. Ut fra informasjonen som foreligger velger vi ikke å gjøre noe mer med saken.
  Informasjon saker fra forrige møte.
  • • Auglandsbukta: Har sendt mail til alle i Bystyret. Avgjøres i morgen onsdag 7/9-11.
  • • Lumber planen: Høringsuttalelse er sendt.
  • • Informasjonsmøte om oppstart av reguleringsplan for sentrale deler av Vågsbygd.
  Viktig å se helhetlig på de store utbyggingene i bygda. Alle utbygginger i midtre Vågsbygd må sees i sammenheng. Vi ønsker at reguleringsplanen strekker seg helt ned til Nordenparken slik at vi får en helhetlig plan for grøntarealene i området. Tilrettelegging av nærmiljøparken må sikres for alle generasjoner. Trafikale forhold må sees på ved stadig utbygging. Stine lager utkast til en henvendelse.
  • • Rundkjøringa ved Blørstad: Vi venter med eventuell henvendelse til Statens Vegvesen til midten av oktober når vi ser hvordan endringene som skal gjøres i slutten av september virker.
  Stigruppa skal ha møte onsdag 14.9.11 klokken 1930 hos Aud. Stine og Unn møter fra styret. (Kanskje Nina og Sissel.)
  Utbygging av Vågsbyen. Stine takker for henvendelsen.
  Tekst til menighetbladet, frist 27 september. Tekst om Naturlostur på Skyllingsheia(Stine). Informasjon om utfallet av reguleringsplan i Auglandsbukta(Nina) . Planarbeid for nærmiljøparken er i gang(Stine). Løypeutvalget(Unn).
  Facebook og nettsida utsettes til neste møte.
  Eventuelt.
  møte: Idedugnad på nettside og facebook. Møtet blir i slutten av oktober. Forslag tirsdag 25.
  Sak 4:
  Sak 5: Sak 6:
  Sak 7:
  Sak 8:
  Unn

 • Referat 09.08.11

  VÅGSBYGD VEL
  Postboks 8147, Vågsbygd 4675 Kristiansand S

  REFERAT FRA STYREMØTE I VÅGSBYGD VEL DEN 09.08.2011.

  Tilstede: Bjørg Marit, Nina, Stine, Unn og Sissel. Forfall: Jon og Jan-Erik
  SAK NR 1: GODKJENNING AV REFERAT. Referatet ble godkjent.
  SAK NR 2: POST
  Det er ikke kommet inn særlig mye post i ferien.
  SAK NR 3: DETALJREGULERING E39 KARTHEIKRYSSET – RIGEKRYSSET – OFFENTLIG ETTERSYN.
  Saken ble drøftet. Styret har ingen bemerkninger til planen.
  SAK NR 4: DETALJREGULERING FOR BRAGDØYA, SVENDSHOLMEN ETC. UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Høringsfrist er satt til 15.08.2011. Stine gir en kort uttalelse.
  SAK NR. 5: INFORMASJONSMØTE, OPPSTART AV PLANARBEID FOR SENTRALE AREALER MELLOM VÅGSBYGD SKOLE OG VÅGSBYGD KIRKE.
  Det er berammet informasjonsmøte den 25.05.2011 kl. 14.00 – 16.00 i Vågsbygd Kirke. Vågsbygd Vel tar sikte på at så mange av styret som mulig møter her.
  SAK NR. 6: REGULERINGSPLAN FOR LUMBEROMRÅDET.
  Høringsfrist 19.08.2011. Stine kontakter Aud og Eva angående en tilleggsuttalelse.
  SAK NR. 7: REGULERINGSPLAN JAKTODDVEIEN.
  Styret diskuterte saken. Det var enighet om at det er behov for å se flere av de aktuelle reguleringsplanene under ett: Lumber, Jaktoddveien og området ved Kirkebanen/Vågsbygd senter. Konkret i forhold til at reguleringsplan for Jaktoddveien nå skal til behandling i bystyret den 09.09.2011 så oversender vi vår høringsuttalelse direkte til bystyrets medlemmer. Høringsuttalelsen er sterkt beskåret i saksfremstillingen. Bjørg ser på om vi skal legge ut mer info/oppfordring til aktivitet på facebookside/ nettside.
  SAK NR. 8: ST.HANS ARRANGEMENTET.
  Loddsalget innbrakte ca. kr 10.000,- som er ny rekord!!! Tusen takk til alle som kjøpte lodd!!! Når det gjelder arrangementet for øvrig så er det behov for at dette formaliseres litt mer. Saken tas opp på et senere møte.
  SAK NR. 9: RUNDKJØRINGEN VED TREKANTEN.
  Denne har blitt en flaskehals i trafikken og Vågsbygd Vel frykter store køproblemer. Stine tar opp saken med Vegvesenet. Bjørg legger informasjon på nettsida.
  SAK NR. 10: INFORMASJONSMØTE OG NESTE STYREMØTE.
  Det tas sikte på at så mange som mulig fra styret møter på informasjonsmøte i Vågsbygd Kirke den 25.08.2011 kl. 14.00. Neste styremøte avholdes den 06.09.2011 kl. 20.00 hos Unn.
  Ref.: SKR

 • Referat 10.05.11

  VÅGSBYGD VEL
  Postboks 8147, Vågsbygd 4675 Kristiansand S

  REFERAT FRA STYREMØTE I VÅGSBYGD VEL DEN 10.05.2011

  Tilstede: Bjørg Marit, Jon, Nina, Stine, Sissel og Unn. Jan-Erik hadde forfall. Aud og Marianne møtte til sak om planlegging av St.Hans-arrangementet.
  SAK NR. 1: GODKJENNING AV REFERAT. Referatet ble godkjendt.
  SAK NR. 2: INNKOMMET POST.
  Vi har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for idrettsplassen. Denne saken er behandlet av styret tidligere. Videre behandling må bero til høringsdokument foreligger.
  SAK NR. 3: HØRING ANGÅENDE AUGLANDSBUKTA. Nina skriver et utkast til neste styremøte.
  SAK NR. 4: SAMARBEIDE MED MENIGHETSBLADET.
  Vi kan få et samarbeide med Menighetsbladet, men da må vi levere stoff til en fast spalte i hvert nummer. Dette kan være både historisk stoff og aktuelle saker. I første utgave tar vi en presentasjon av styret og omtale av sak Auglandsbukta. Hvert styremedlem skriver en kort presentasjon av seg selv til neste møte.
  SAK NR. 5: SOMMERAVSLUTNING.
  Det blir tett mellom møtene hvis vi skal ha sommeravslutning i tillegg til planleggingsmøter angående St.Hans-arrangementet. Vi velger å ta en hyggelig høst-start samling den 23. august. I neste møte planlegger vi høst-start samling.
  SAK NR. 6: ST.HANS-ARRANGEMENTET PÅ STORENES.
  Aud og Marianne var ankommet.
  Marianne har kontroll på fordeling av oppgaver. Aud tar kontakt med Aud Mørkestøl ved Frivillighetssentralen. Stine kontakter Harald angående sommerbandet.
  Vi kan få låne griller fra Fiskå skole og fra Karuss skole.
  Unn sjekker om det er ryddig og greit på Storenes etter russefeiringa. Hvis ikke kontakter hun russepresidenten for å få ordnet opp.
  Aud sjekker status i forhold til utbedring for rullestolbrukere på Storenes.
  SAK NR. 7: EVENTUELT.
  Friområde for hund. Unn ønsker et avskjermet område der hundeeiere kan slippe hunden løs slik at hundene kan få leke med hverandre. Hun sjekker nærmere om hvilke muligheter som finnes i Vågsbygd.
  Facebook-siden. Aud overfører administrator til Bjørg.
  Turløypene i Vågsbygdskogen. Aud og Marianne jobber med denne saken. Det er et sterkt behov for utbedring av løypene som er nedslitte og til dels dårlig vedlikeholdt. Oppgaven er for stor for Vågsbygd Vel alene. Jon kontakter Pål Alfred Larsen angående stien rundt Grimsvann, eventuelt miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.
  Turkart: Det er ønskelig med et kart over turstiene i Vågsbygd. Hvis man ikke er godt kjent så er det fort gjort å gå feil. Det er derfor behov for et kart.
  Neste møte blir hos Nina den 240511 kl. 20.00. Adr. Sørlibakken 10. Man kjører inn ved Dyrlegen.
  Møtet hevet. Ref.: SKr

 • Referat 03.02.11

  VÅGSBYGD VEL
  Postboks 8147, Vågsbygd
  4675 Kristiansand S

  REFERAT FRA STYREMØTE I VÅGSBYGD VEL DEN 03.02.2011


  Tilstede: Samtlige var tilstede.

  SAK NR. 1: GODKJENNING AV REFERAT.
  Referatet er godkjent pr mail og publisert på nettsiden.

  SAK NR. 2: ORIENTERING OM VIDERE UTVIKLING I BRYGGELIA V/NINA SKAGE.
  Nina Skage orienterte og hadde særlig fokus på Auglandsbukta. Vi gjør oppmerksom på at Vågsbygd Vel har avgitt høringssuttalelse i saken.

  SAK NR. 3: TO SAKER TIL HØRING.
  A. Vågsbygd sentrum SSA – endring. Styret finner ikke grunnlag for å avgi uttalelse.
  B. Oppstart av regulering Grågåsveien 43. Styret finner ikke grunnlag for å avgi uttalelse.

  SAK NR. 4: ÅRSMØTE.
  Årsmøtet ble berammet til torsdag 24.03.2011 kl. 19.00. Sted: Lærerværelset på Fiskå Skole. Jon vil ajourføre medlemslistene slik at innkalling kan sendes pr mail til de som har epostadresse. Styret jobber med kulturelt innslag til møtet.

  SAK NR. 5: EVENTUELT.
  Det er mottatt en sak til høring for Andøya felt K-1 – omregulering – befaring. Eva gir uttalelse med spesielt fokus på Kyresundet.

  Det kan være behov for et møte før årsmøtet avholdes. Vi setter derfor av mandag 07.03.2011.

  Møtet hevet.  Ref.: SKR

 • Referat 27.09.10

  VÅGSBYGD VEL
  Postboks 8147, Vågsbygd
  4675 Kristiansand S

  REFERAT FRA STYREMØTE DEN 270910.

  Tilstede: Eva Albert, Stine Rye Bårdsen, Harald Fjelde, Jon Matzow og Sissel Kristensen.

  Forfall: Jan-Erik Tunaal-Larsen og Tor Wigstøl.  SAKSLISTEN:


  SAK NR. 1: REFERAT FRA STYRETMØTE DEN 300810.
  Vedtak: Referatet ble godkjent.

  SAK NR. 2: KOMMUNEPLANEN 2011 - 2022 – HØRINGSFRIST 300910.
  Eva Albert hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse som ble drøftet.
  Vedtak: Eva sender høringsuttalelsen fra Vågsbygd Vel.

  SAK NR. 3: UTBYGGING I AUGLANDSBUKTA.
  Henvendelse fra J. Godtfredsen. Saken har vært oppe til behandling i Vågsbygd Vel. Vi viser til høringsuttalelse. Jon videreformidler Vågsbygd vel’s uttalelse i saken.

  SAK NR. 4: ÅSANE SKOLE OG KONSEKVENSER HVIS NEDLEGGELSE.
  Innspill fra L. Tønnessen. Saken ble drøftet.

  SAK NR. 5: ”GRØNN KVADRATUR I REGNSKOGEN”.
  Saken ble drøftet. Styret finner ideen interessant. Vedtak: Saken tas opp på årsmøtet.

  SAK NR. 6: EVENTUELT.
  Metrobussene: Når metrobussene kommer til Auglandsbukta så er de ofte fulle og kan ikke ta med flere passasjerer. For metrobusser er det ønskelig med avgang hvert 10. min. Vedtak: Vi forsøker å få et møte med Nettbuss når de overtar.

  Ny Vågsbygdvei: Animasjon av ny Vågsbygdvei er lagt ut bla. På NRK Sørlandet og også i Fædrelandsvennen. Det gir et godt inntrykk av hva vi kan forvente.

  Kyresundet: Det er berammet et møte angående Kyresundet. Eva og Aud møter.

  Neste møte er satt til mandag 01.11.2010 hos Jon i Hegglia 10D.


  Møtet hevet.  Ref.: SKr.


 • Referat 30.08.10

  VÅGSBYGD VEL
  Postboks 8147, Vågsbygd
  4675 Kristiansand S

  REFERAT FRA STYREMØTE DEN 300810.

  Tilstede: Eva Albert, Stine Rye Bårdsen, Jan-Erik Tunaal-Larsen, Tor Wigstøl, Jon Matzow og Sissel Kristensen. Harald Fjelde møtte senere.


  SAKSLISTEN:

  SAK NR. 1: KOMMUNEPLANEN 2011 - 2022 – HØRINGSFRIST 300910.
  Forslag til ny Kommuneplan for Kristiansand Kommune var mottatt til høring. Høringsuttalelse utformes på neste møte, dokumentet finnes på nedenstående link.
  http://www.kristiansand.kommune.no/planer-prosjekter/Kommuneplan/Kommuneplan-2011-2022/

  SAK NR. 2: HENVENDELSE OM KABEL GJENNOM BYGDA.
  Jan Erik sjekker saken. Vi kommer eventuelt tilbake til dette på neste møte.

  SAK NR. 3: HENVENDELSER TIL NETTSIDEN - ANSVARLIG.
  Jan-Erik påtok sen ansvaret for dette.

  SAK NR. 4: REGNSKAP FOR ÅRETS ARRANGEMENT PÅ STORENES.
  Jon gjennomgikk regnskapet for St.hans arrangementet som viste et overskudd på kr 3.200,-. Midlene er reservert St-hans arrangementet.
  Ros til Midtsommerbandet for flott musikk og god stemning! Det er åpenbart at arrangementet er populært og det trekker folk fra hele byen og fra alle samfunnslag.
  Det var 8 rullestolbrukere til stede under årets arrangement. Det bør enkelt kunne gjøres tiltak slik at rullestolene kommer lengre frem og får bedre utsikt. Dette har Eva tatt opp med parkvesenet. Det ble også drøftet med parkvesenet å legge brygge langs fjellet for å øke fremkommeligheten.

  SAK NR. 5: REGNSKAP FOR ÅRETS ARRANGEMENT I OLAVSDALEN.
  Eva gjennomgikk regnskapet. .  SAK NR. 6: EPOSTADRESSER OG TELEFONNUMMER TIL MEDLEMMENE.
  Det ble besluttet å oppdatere medlemsinformasjonen slik at vi har korrekte epostadresser og telefonnumre. Medlemslistene ble fordelt mellom styrets medlemmer.

  SAK NR. 7: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN.
  Vi finner planen under følgende link:
  http://www.kristiansand.kommune.no/planer-prosjekter/planer-ute-til-horing/
  Høringsfrist er 300910. Saken tas opp på neste styremøte.

  SAK NR. 8: EVENTUELT.
  Vi får sponsing fra +Bank med kr 10.000,- pr. år, logoen bør være på brosjyren. Bilde av Bragdøya bør inn i brosjyren. For øvrig er vi fornøyde med at mengden tekst i brosjyren er redusert. Det gir et mer luftig inntrykk.

  Utbyggingen på Kroodden. Hvordan vil det påvirke belastningen på Vågsbygdveien som allerede er sterkt overbelastet? Vi kommer event. tilbake til saken på neste styremøte.

  Møtet hevet.  Ref.: SKr.


 • Referat 16.06.10

  REFERAT FRA STYREMØTE DEN 160610.

  Tilstede: Eva Albert, Stine Rye Bårdsen, Harald Fjelde, Tor Wigstøl, Jon Matzow og Sissel Kristensen.

  Spesielt invitert: Aud Fjeldstad og Marianne Halvorsen

  Forfall: Jan-Erik Tunaal-Larsen.

  Styremøtet startet i Pers Hage der Bul stod for arrangementet og Aud hadde med forfriskninger. Møtet fortsatte i Haralds hage. Stor takk til Harald som spontant stilte opp og ordnet både godt drikke og pizza m.m. Eva deltok med medbragte delikatesser.


  SAKSLISTEN.

  Sak nr. 1: St. Hans.
  Styret er anmodet om å ta med minimum en person og stille til dugnad søndag 200610 for å bygge St.Hans bål. Ved opptelling var det ca 14 personer som vi forventer kan delta. Dette er litt lite og styret er oppfordret til å jobbe med å skaffe flere til dugnaden.

  Når det gjelder ved til bålet så leverer Elkem to lass med paller, Tor kan skaffe ca et lass fra Bragdøya. Sissel har samlet ca et hengerlass fra Modena Fliser.

  Heks på bålet utgår i år av praktiske årsaker. Barnehagen hadde ikke kapasitet til å lage heks pga. streiken.

  Når det gjelder selve arrangementet så er det meste på plass:
  Midtsommerbandet spiller kl. 18.15 – 19.15. Korpset spiller rett før tenning av bålet. Gevinster til lotteriet er på plass.

  Tor tar med ropert og henter båter fra Bragdøya. Jon skaffer griller fra skolen. Han kjøper også brus til dugnaden og leverer til Aud.

  Det ble diskutert hvilken info som skulle benyttes på standen til Vågsbygd Vel. Aud tar den endelige beslutning om hva som skal benyttes. Eva undersøker om vi kan få omtale om Pers Hage.

  Sak nr. 2: Brosjyre.
  Sissel hadde startet på en omarbeiding av dagens brosjyre. Styret gjennomgikk både dagens brosjyre og nytt utkast. Konklusjonen var at det er for mye tekst i brosjyren. Det ble foretatt en betydelig kutting i dagens tekst. Dette betyr at vi får plass til mer bilder.

  Det var enighet om at vi lager en midlertidig brosjyre som benyttes St.Hansaften.
  Aud vil finne bilde som benyttes på forsiden. Styret vil arbeide videre med revisjon av brosjyren slik at vi får en god og lettlest brosjyre.


  Sak nr. 3: Facebook.
  Aud har i dag administrator rettigheter til facebooksida. Det var enighet om at Stine får administrator rettigheter. Hun og Aud samarbeider om dette.

  Sak nr. 4: Godkjenning av referat.
  Med en korrigering ble referatet godkjent.

  Sak nr. 5: Medlemskontakt.
  Det var enighet om at kontakten med medlemmene kunne bli bedre dersom vi hadde mailadresse til flere. Det er svært få som selv har meldt inn mailadresse. Jon vil skaffe medlemslister som vi så fordeler på medlemmene i styret. Vi tar kontakt med hvert enkelt medlem pr telefon og spør om mailadresse.

  Eventuelt:
  Tor anbefalte at det ble tatt sikkerhetskopi av innholdet på minnepinnen til Vågsbygd Vel.

  Pers Hage.
  Neste arrangement i Pers Hage er 250810. Kor som helst underholder.

  Møtet hevet.


  Ref.: SKr

 • Referat 01.11.10

  Styremøte Vågsbygd vel 1. november 2010, kl. 20:00

  Tilstede: Eva, Jon, Harald, Stine, Tor og Jan-Erik og Marianne
  Frafall: Sissel

  1. Kun positive kommentarer til innlegg som Eva har sendt til Fevennen i dag uten forutgående høring i styret (se møteinnkalling for selve innlegget).

  2. Saker i postkassa vår (?) Jon. Ingen saker i postboksen. En innsendt melding på eposten om hvorvidt VV vil engasjere seg i bredbåndsutbygging i Vågsbygd.

  Jan-Erik har formulert og sendt et svar om at VV ikke kommer til å engasjere seg i slike saker.

  3. Har Aud og Marianne noe å rapportere fra sin undergruppe?
  Fått kontakt med Parkvesenet. Skal sette opp et møte hvor følgende saker ønskes tas opp:
  -Sti fra Kjos til Grims – dårlig langs Grimsvannet. Dugnad?
  -Lys i Auglandsdalen. Diverse forslag for finansiering ble diskutert.

  4. Er e-postlisten over medlemmene nå så oppdatert som den kan bli?
  Så oppdatert som mulig. Jon samler sammen innsendte bidrag fra andre styremedlemmer og oppdaterer medlemslista.

  5. Nettsiden Jan Erik, diskusjon rundt nettsiden. Jan-Erik sjekker kostnad for telling av antall treff på siden. Ideer ble luftet ang innholdet på nettsiden. Forslag på å legge inn et arkiv på bilder fra ”gamle” Vågsbygd.


  6. Vervekampanje (dag) før jul??
  Styremedlemmene ble oppfordret til å verve 5 medlemmer hver før jul.

  Evt.
  Eva orienterte om Bystyrevedtak - 2. Gangsbehandling, FV 456 Auglandsbukta – Flødemelka – Reguleringsplan.

  Møte 29. november ved behov kl. 20:00 hos Stine. Dallonaveien 10. Eva kaller inn.

  Diskusjon rundt hjemmesiden, innhold og prinsipper. Det blir et eget møte på nyåret hvor vi går igjennom hele innholdet på nettstedet.

  Slutt

 • Referat 11.05.10

  Referat fra styremøte 11. mai 2010 Vågsbygd velforening.

  Tilstede:
  Stine Rye Bårdsen, Harald Fjelde, Eva Albert, Jan-Erik Tunaal-Larsen, Sissel Kristensen og Jon Herman Matzow

  Frafall: Ingen

  Oppsummering fra forrige møte:
  • Sissel tok på seg sekretærfunksjon
  • Jon tok på seg regnskapsfunksjonen og postmann.
  • Jan-Erik tok på seg drift av hjemmesiden.

  Fra dagens møte:
  Konstituering av styret: Eva tok på seg ledervervet i styret for ett år.

  Infosaker
  • Mottatt post: Høringsforslag ”Kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2011-2014”, Eva setter seg inn i denne og informerer styret ved neste møte.
  • Harald informerte varmt om filosofikafé på Myren gård.
  • Eva informerte om arrangement i Pers hage 16. juni kl 1800. Blant annet kommer BUL for underholding.
  • Helge Andersen, sammen med Søgne videregående skole, bidrar til nye benker til Olavsdalen. Skjer onsdag 12/5.
  • Neste møte blir 16. juni etter arrangementet i Pers hage.

  Saker
  Sak01/2010-2011
  Høringsuttalelse skolestruktur Kristiansand kommune.
  Diskusjon om hvorvidt Vågsbygd velforening skal uttale seg eller ikke i denne saken.
  • Styret konkluderte; Harald (med Stine) vil skrive en kort uttalelse med fokus på trafikale forhold, fokus på små enheter og småskolens betydning for nærmiljøet.

  SLUTT

 • Referat 10.01.10

  Sendt på e-post


  Kristiansand, 22. oktober 2009  Referat fra styremøte 10. januar 2010

  Sted: hos Marianne
  Tidspunkt: kl. 2000
  Til stede: Tor, Aud, Harald, Eva og Marianne
  Forfall: Jon (hadde ikke fått beskjed grunnet feil mail-adresse…)


  Saksliste:

  1. Orelia utbygging
  Vi har mottatt vedtak for reguleringsplan i Orelia hvor det planlegges en 6-mannsbolig og en 2-mannsbolig i eksisterende boligområde. Byggeområdet går delvis inn i friområde. Det er satt rekkefølgekrav i planens bestemmelser for kommunal vei og friområde i tillegg til at kvartalslekeplass og turvei skal være opparbeidet.
  Styret ser positiv på at friområdet opparbeides og gjøres tilgjengelig for allmennheten.
  2. Vågsbygdveien – videre oppfølging av folkemøte?
  Styret vil avvente evt. nye aksjoner til Vegvesenet har startet arbeidene med del 1 fra Hannevika til Lumber. Under byggeperioden vil det bli omlegginger av Vågsbygdveien noe som vil medføre kødannelser. Da er det viktig at vi kommer på banen og legger press på politikerne. Vi opprettholder våre hovedpunkter; bevar buktene! og lokk over Lumber! Vi vil også presse på for å få del 2 av Vågsbygdveien fremskyndet.
  3. Årsmøte
  Årsmøte avholdes 16. mars kl. 1900. Jon sjekker med Fiskå skole om vi kan bruke personalrommet som tidligere. Aud skriver årsmelding og innkalling. Hvem har anledning til å skrive ut? Marianne lager annonse med innrykk lørdagen før. Årsmelding må ut 3 uker før møtet! Underholdning ble foreløpig ikke bestemt.
  4. Isbane i Vågsbygd
  Marianne har vært i kontakt med parkvesenet vedr. ønske om isbane i Vågsbygd. I tilbakemelding ble det opplyst at det på den nye banen ved Fiskå skole er lagt opp til at det skal være mulig å sprøyte for is. Jon sjekker hvilken bane dette gjelder.
  Styret ønsker også å arbeide videre med muligheten for å legge plastis i Auglandsparken. Marianne sjekker pris og hvor det evt. kan legges.
  5. Post
  - Invitasjon til å komme med innspill til trafikksikkerhetsplanen for Kristiansand som skal revideres. Planen fokuserer på trafikksikkerhet for barn og unge, først og fremst som myke trafikanter. Marianne skriver forslag til innspill med følgende punkter: flytte fotgjengerfelt i Auglandsbukta, bom ved kryss ved Jaktoddveien, eget sykkelfelt til byen.  - Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Voie 17 med formål offentlig barnehage, friområde og parkering. Styrer ser positivt på planene og ser ikke behov for å komme med noen uttalelse.
  6. Evt.
  Eva har vært i møte i stiftelsen Ulstrups hage og har følgende å formidle; gjerde langs vei skal erstattes av stolper med kjetting tilsvarende i båthavna. Det skal åpnes for adkomst fra veien for å slippe gjennomgang forbi huset. Det satset på 2-3 arrangementer i løpet av året. Det skal utarbeides en brosjyre for parken med bilder og info.  ******************


  Det ble igjen en hyggelig møtekveld. Marianne serverte en ny vri på eplekake, paradisepler kalles den og falt sammen med lokalprodusert vaniljeis og kaffe/te i smak hos styrets medlemmer. Litt synd at Jon gikk glipp av møtet grunnet en feil i mail-adresse. Sånn kan det gå i vår elektroniske verden. ☺


  Marianne Halvorsen
  sekretær

 • Referat 29.11.10

  Styremøte Vågsbygd vel 29. november 2010, kl. 19:00

  Tilstede: Eva, Jon, Harald, Stine og Jan-Erik
  Frafall: Sissel og Tor

  1. Referat fra forrige møte:
  Kommentar om at ”vervekampanjen”, hvor alle i styret skulle prøve å skaffe minimum tre nye medlemmer før jul, var falt bort. Minner derfor om dette. Når vi har skaffet nye medlemmer sendes navn, adresse, telefonnummer og e-post til Jon. Vi bør også oppfordre alle nye medlemmer til å si ja til å motta informasjon elektronisk.

  2. Post:
  I følge Jon er det ingen saker i postkassa vår siden sist.

  3. Forslag til detaljregulering Fiskå industriområde:
  Eva hadde fått ny reguleringsplan for Fiskå på høring. Stine leser gjennom og lager evt. høringsuttalelse dersom det er noe VV bør uttale seg om. Frist 7. januar 2011.

  4. Brønnøysundsregistrering:
  I følge Jan-Erik er stort sett all informasjon som trengs nå på plass. Eva tar ansvar for å skaffe signert årsmelding. Etter registrering må alle styrets medlemmer inn å signere på altinn.no. Det er derfor viktig at alle sjekker at de har tilgang så snart som mulig.

  5. Brev fra Nordea angående Olavsdalskontoen.
  Det foreslås at konto overføres Plussbank og blir en del av Vågsbygd vel. Det bør tas opp på årsmøtet om det skal inn i vedtektene at konto øremerkes/skjermes. I den sammenheng bør også de tre andre ”underkontoene” vurderes. Midlertidig løsning blir at Eva overfører pengene til VV før jul.

  Forslag til tekst: ”VV har en del konto knyttet til bestemte arrangement. Ved eventuelt opphør av aktuelle arrangement vil midler tilbakeføres til VV”. Ta dette opp på årsmøtet.

  6. Forslag om Facebook-gruppe for fortgang i lang tunell og lokk:
  Alle positiv, men behov for mer aktivitet enn kun facebook gruppe. Bør få med Flekkerøya. Bør opp som sak på et sener møte for å diskutere hvordan dette evt. kan løses.

  Evt.
  Jan-Erik foreslår at f.o.m. neste styremøte gjennomgås referat med en gang. Resten enig i dette.

  Jon informerte om at han på nytt hadde fått henvendelse ang. utbygging på Jaktodden. Hadde sendt de uttalelse VV hadde sendt tidligere.

  Jan-Erik informerte om telletjenesten på nettsiden. Konklusjon er at det er svært lite besøk. Behov for å tenke kreativt for å få opp trafikken.

  Neste møte:
  Julebord torsdag 13. januar kl 20:00. Sted Kick Mat og Malt. Eva bestiller bord. Marianne og Aud blir også invitert denne gang.

 • Referat 14.12.09

  Referat fra styremøte 14. desember 2009

  Sted: på Bakgården
  Tidspunkt: kl. 1930
  Til stede: Tor, Jon, Aud, Harald, Eva og Marianne
  Forfall:


  Saksliste:
  1. Utbygging Lumber
  Styret har mottatt planer for utbygging av Lumberveien 5-9 til nærings- og evt. boligformål. Aud skriver et brev med bakgrunn i tidligere uttalelser for området.
  2. Auglandsparken nærmiljøpark – nytt navn?
  Den nye lekeplassen/parken i Auglandsbukta er nesten ferdigstilt. I den forbindelse utlyste vi en navnekonkurranse på hjemmesiden. Det kom ingen forslag fra våre medlemmer. Styret diskuterte flere forslag som det gamle navnet ”driterholmen”, men kom frem til at navnet Auglandsparken er et navn Vågsbygds befolkning vil gjenkjenne. Styret ønsker derfor å gå for dette navnet.
  Tor forsøker å finne info om det gamle navnet som vi kan legge ut på hjemmesiden.
  3. Støtte til gode formål?
  Det har ved en anledning kommet en forespørsel om styret ønsket å støtte en klasse ved kjøp av julestjerner til støtte for klassetur. Flere i styret var enige i at dette ville skape konflikter mht. andre klasser fremover og stemte derfor nei til slik støtte av enkelttiltak.
  4. Vedr. planer for området ved Storenes.
  Harald fortalte om fremtidige planer for området som enda ikke er offentlige. Styret vil følge nøye med på fremtidige planer for utvikling av dette viktige området.
  5. Isbane i Vågsbygd?
  Marianne ønsker å få til en isbane i Vågsbygd og ser for seg å legge plastis på den nye flomlyste flerbruksbanen i Auglandsparken. Et slikt tiltak krever kanskje sponsing og det ble foreslått om velet kunne tenke seg å støtte et slikt tiltak, evt. sjekke med næringslivet. Styret er positive til et slikt tiltak og Marianne jobber videre med dette.
  Lys langs Auglandsdalen/Melkemyra?
  Det finnes ikke opplyste turstier/veier i midtre Vågsbygd. I påvente av ny lysløype ved Karuss foreslår Marianne derfor å sette opp lys langs tursti i Auglandsdalen/Melkemyra. Styret stiller seg positive til dette og anbefaler at vi søker om midler til dette. (Fleksible tiltaksmidler?) Marianne jobber videre med dette.


  6. Nyttårsfeiring og fyrverkeri
  Kommunen har bestemt at det ikke skal gjennomføres noen fyrverkerioppskyting i Vågsbygd i år. Alt offentlig fyrverkeri samles i sentrum, på Odderøya. Det ble diskutert om styret skulle markere utsiktspunkter i Vågsbygd, men falt ned på at det ville medføre mye arbeid for styrets medlemmer på en slik kveld.

  7. Post
  Ingen post.

  8. Evt.
  Eva er i gang med planleggingen for et nytt arrangement i Olavsdalen.
  Neste års arrangement vil bli en markering av at det er 150 år siden Ole Bull spilte der. Datoen blir 30. mai 2010.


  ******************


  Styret avsluttet et langt styreår med en aften på Bakgården Restaurant. Maten smakte ikke helt etter forventningene, men styret var likevel effektive og fikk behandlet flere saker denne kvelden. Uansett smak, en hyggelig avslutning for styrets medlemmer. ☺  Marianne Halvorsen
  sekretær

 • Referat 21.10.09

  Kristiansand, 22. oktober 2009  Referat fra styremøte onsdag 21. oktober 2009

  Sted: hos Tor
  Tidspunkt: kl. 1930
  Til stede: Aud, Eva, Jon, Tor og Marianne
  Forfall: Harald


  Saksliste:
  1. Referat fra forrige møte ble godkjent.
  2. Svømmeklubbens Crazy Day er avlyst. Vi avventer videre instrukser fra svømmeklubben.
  3. Nyttårsaften – felles oppskyting
  Kommunens fyrverkerioppskyting fra Storenes blir trolig ikke noe av.
  Velet vurderer å få til et eget fyrverkeri og trenger sponsorer. Aud har sjekket med Festival og et greit ”show” på ca. 10 min. koster ca. 50-70.000,-. Innspill om å kontakte senterleder for Amfisenteret om de kan tenke seg å sponse oss. Dette vil være god reklame for senteret. Aud sjekker med kommunen om grunnen til avlysningen og mulighet for støtte. Marianne kontakter leder for Amfi.
  4. Stigruppa
  Utsatt til neste møte.
  5. Emil Otto Syvertsens artikkel
  Vi har mottatt en flott artikkel fra ovennevnte om Kirsten Flagstad. Denne må ut på hjemmesiden. Aud sjekker mulighet for kjøp av bilder hos fevennen.
  6. Vågsbygdveien – info.
  Vegvesenet hadde stor sans for våre ideer og ønsker å lage en illustrasjon av denne. For en evt. flytting av bensinstasjon og anlegging av marina må kommunen og eier av Esso ”tenne” på ideen. Det har de ikke gjort. Men ideen er så god at vegvesenet vil ta den med i reguleringsbeskrivelsen som en mulig fremtidsløsning. Vi er kjempefornøyd!
  Foreldreutvalget på Vågsbygd skole ønsker en omlegging av gangfeltet i Auglandsbukta, gjerne med lysregulering. Dette blir det ikke gjort noe med nå, men skal tas i forbindelse med arbeidene som starter neste år.
  7. Post
  Ingen post.

  8. Evt.
  - Vågsbygd Vel bevilger kr 5.000,- til Pers hage. Pengene settes i et fond som skal benyttes til drift og vedlikehold.
  - Eva har vært i møte arrangert av Søgne kommune vedr. markering av Bjørnsonsjubileet neste år. Ønsker et nytt arrangement i Olavsdalen i forbindelse med jubileet. Eva tar kontakt med tidligere samarbeidsparter om dette.

  Neste møte – onsdag 18/11 kl. 1930 hos Jon


  ******************


  En hyggelig kveld hvor styrets medlemmer var usedvanlig veloppdragne og effektive. Ingen slinger i valsen her! Tor serverte deilig eplekake med is og varm drikke til, samt litt andre søtsaker. Et meget vellykket møte med andre ord. ☺  Marianne Halvorsen
  sekretær

 • Referat 21.09.09

  Referat fra styremøte mandag 21. september 2009

  Sted: hos Marianne
  Tidspunkt: kl. 1930
  Til stede: Aud, Eva, Jon og Marianne
  Forfall: Tor og Harald


  Saksliste:
  1. Referat fra forrige møte ble godkjent.
  2. Ny svømmehall i Vågsbygd
  Aud har vært i møte med svømmeklubben, Trond Blattman (repr. Samfunnshuset) og Mette Gundersen vedr. ny svømmehall i Vågsbygd. Anbefalt å engasjere folket. Kommunen hører mye på velet! Forsøke å engasjere næringslivet, samt selge folkeaksjer. Kostnad ca. 40 mill. Utløser 10 mill. i tippemidler. I tillegg kommer bidrag fra kommunen.
  Innspill fra Jon; inkludere nytt spinninglokale for Friskis & Svettis.
  Innspill; invitere rådmannen og ordføreren til styremøte?
  Vi starter en arbeidsgruppe med 2 fra velet, folk fra svømmeklubben, foreldre og kanskje senterleder? Alle må være kreative og komme med innspill. Viktig å fronte folkehelse og miljø! Svømmehallen i byen rives til sommeren, da er byen uten svømmehall i 3 år!

  3. Vågsbygdveien – innspill
  Aud har sendt inn et kreativt forslag til forbedringer langs Vågsbygdveien i Auglandsbukta som også vil frigjøre arealer til andre aktiviteter. Vi venter i spenning!
  4. Jaktoddveien/Augland
  Aud har hatt en henvendelse fra en beboer vedr. omgjøring av del av gresslette til parkeringsareal. Dette er helt uproblematisk og et ett av rekkefølgekravene i fbm utbyggingen. Gjøres grunnet omgjøring av tidligere p-plasser til fortau og grøntareal.
  5. Stier i Vågsbygd
  Stort behov for oppgradering av de mest brukte stiene i Vågsbygdskauen.
  Bør sette ned en arbeidsgruppe. Marianne kontakter Arild Vatland for et evt. samarbeid. I tillegg bør IK Vågs løypeutvalg delta. Deltakerne bør være medlemmer! Arbeidsgruppa inviteres til å møte på styremøte.
  Bør sjekke budsjetter for hver bydel!
  6. Juleforestilling
  Aud kom med innspill om å sponse en evt. juleforestilling for barn i Vågsbygd. Delte meninger om dette er vårt ”felt”. Blir diskutert videre.

  7. Post
  Innspill til forslag til reguleringsplan for Bragdøya m.fl. bør samordnes med uttalelse fra Kystlaget. Tor får ansvaret.
  8. Evt.
  Vi bør danne en arbeidsgruppe for videre arbeid med Vågsbygdveien. Harald foreslås som velets representant.

  Bilpakka går til Evas tur med Lindrende! ☺


  ******************


  En hyggelig med kanskje noe redusert kveld iom at Eva kom litt sent og at 2 av styrets medlemmer hadde gyldig fravær (den ene under tvil, pappaperm i Syden liksom...) Marianne disket uansett opp med ost, kjeks og en dæsj rødvin til de som måtte ønske det.


  Marianne Halvorsen
  sekretær

 • Referat 11.06.09

  Referat fra styremøte torsdag 11. juni 2009

  Sted: på Storenes
  Tidspunkt: kl. 1900
  Til stede: Aud, Eva, Jon, Tor og Marianne
  Forfall:


  Saksliste:
  1. Folkemøte - Vågsbygdveien
  Samfunnshuset er booket 18/8 kl. 1900.
  Fløy sørger for møteleder. Harald står for underholdning. Tor sørger for at teknikken er i orden. Marianne ordner banner til broa over veien.
  Det må reklameres for møtet. Utfordre næringstoppene til å komme.
  Harald holder innlegg for Vågsbygd Vel. Fløy skal ha eget innlegg. Asbjørn Heierås holder innlegg om utfordringene på Vågsbygdveien.
  2. St. hans Storenes
  Aud ringer Beate på Frivillighetssentralen. Marianne kontakter menigheten for hjelp til arrangementet. Skolemusikken kommer. Aud ordner heks og sjekker griller. Tor ansvarlig for leker? Pål er fast fyrbålmester. Husk loddbøker, ca. 50 stk.

  3. Styremedlem slutter
  Dag har dessverre valgt å gå ut av styret grunnet flytting. Tor overtar plassen som styremedlem frem til neste valg.
  4. Evt.
  Eva informerte om arbeidet i stiftelsen Pers have. Det blir offisiell åpning av hagen torsdag 6. august kl. 1800. Ordføreren og parksjefen er invitert til å delta.
  Nettsiden
  Webansvarlig ber om innspill til nettsiden! Skriv gjerne en ferdig tekst som kan legges ut.

  17. mai komité
  Innspill – bør vi delta i Vågsbygds 17. mai komité?


  ******************


  En trivelig, men kanskje noe myggfull kveld på Storenes. Med medbrakt mat og drikke i alle variasjoner og ikke minst litt bålkos, ble det en fin sommeravslutning for styrets medlemmer. ☺


  Marianne Halvorsen

 • Referat 22.04.09

  Møte Vågsbygd Vel 22.04.09 hos Eva Albert

  Til stede: Aud, Eva, Tor, Harald og nytt medlem Dag Thorbjørnsen.
  Før møte startet ble nytt medlem Dag Thorbjørnsen presentert og ønsket velkommen. Vi er alle glade for at han vil gjøre en innsats for Vågsbygd.
  Saksliste:
  1. Referat fra forrige møte
  2. Lokk over Vågsbygdveien fra Elkem til Lumber. Hva skal vi gjøre for å få gjennomslag for dette? Nødhjelp og krisetiltak på Vågsbygdveien. Skal vi igangsette kampanjer/aksjoner for å fronte at hele veistrekningen må bygges under ett?
  3. Kulturminner: Forslag til hva vi kan sende inn til "God helg"?
  4. Kulturminnedagen i juni, skal vi bidra med noe her?
  5. Dugnad på Storenes - vi må bli enige om dato og omfang
  6. Dugnad på Skyllingsheia
  7. Andøya - høringsuttalelse
  8. Verve medlemmer, ny brosjyre?
  9. Post
  10. Evt.

  Sak 1. Referatet ble godkjent uten innvendinger. (Ingen hadde sett noe referat ;-) )
  Sak 2. Ny Vågsbygdvei. Vi innkaller alle velforeninger i Vågsbygd til folkemøte 12. juni i Vågsbygd samfunnshus eller videregående skole. ”Ny Vågsbygdvei nå! Vi kan ikke vente til 2023”, skal få folk til å komme i store menger. Lokk over planlagt vei fra Trekanten til Lumber er også en viktig sak som vi må ”holde varm”. Dette haster!
  Aud og Marianne lager ”flyer” og innkaller de ulike velforeningene. Eva og Dag skriver et leserinnlegg som sendes til FVN.
  Sak 3. Kulturminner. VV sender inn til FVN et av Normanns innlegg på vår hjemmeside. Jeg (HF) utfordret Normann til å skrive om litt om på innlegget om planen om veitrasé over Kjosbukta. (Hans første innlegg?) Det er ikke første gangen at det har vært diskutert hvor Vågsbygdveien skal gå!
  Vi ønsker også å utfordre Emil Otto Syvertsen til å skrive et kulturminne rundt Amalienborg / Kirsten Flagstad. Han er kontaktet og vil gjøre det, men han trenger tid.
  Sak 4. Kulturminnedager. VV ønsker å bidra med et innslag på ”Frihavnsdagene”. Tor er VVs representant. Vi vil også utfordre Ugland om å frakte ”Nuri”, båten til Kirsten Flagstad, til Kristiansand til disse dagene. Eva kjenner noen(?) som kan snakke med Ugland om dette….
  Sak 5. Dugnad på Stornes. Aud kontakter kommunen og ber om jord og frø(!) for å lage plen like ved parkeringsplassen mot Auglandsbukta. På litt lenger sikt ønsker vi oss ei brygge og få rydda bukta på nordsida av Storenes.
  Sak 6. Dugnad på Skyllingsheia. Aud og Eva tar ansvar for å rydde og gjøre det trivelig på Skyllingsheia. Området bør også utvides på sikt. Det betyr at det må kjøpes noe grunn.
  Sak 7. Høringsuttalelse fra Andøya tar Aud seg av.
  Sak 8, 9, og 10 ble ikke behandlet.
  Det var, som vanlig, et hyggelig møte. Denne gangen verneverdig omgivelser. Huset til Eva bør fredes! (Dette er min personlige mening.) Eva disket opp med deilig fiskesuppe, nybakt brød og god rødvin.

  23.04.09
  Harald Fjelde

Kommentarer

03.12.2013 14:39

Kristian Svindland

Hvordan er status på sak nr. 7 fra Styremøtet 10.05.2011??
SAK NR. 7: EVENTUELT Friområde for hund.