ÅRSMØTE VÅGSBYGD VEL FISKÅ SKOLE ONSDAG 18.MARS 2015 KL 19:00

 

 1. Konstituering:

  1. Innkallingen ble godkjent

  2. Styreleder Pål Friis ble valgt til møteleder

  3. Styremedlem Barbro Hansen ble valgt til referent

  4. Normann Liene og Børge Urdal ble valgt til å underskrive protokollen.
    

 2. Styrets årsberetning ble fremlagt av Pål Friis

  1. St.Hans  arrangementet vil Vågsbygd Vel arrangere videre, skal vi fortsette med «heksen» på bålet ?

  2. Vellykket vaffeldag i Pers Hage

  3. Prosjekt Boken om Vågsbygd. Trond Udjus fortalte om prosjektet som er på planleggingstadiet, men kontakt med forlag er etablert og positivt mottatt.Prosjektet vil bli utlyst da det må ansettes forfatter over en toårspersiode. 

  4. Vågsbygd Vel vil fortsette samarbeidet med Menighetsbladet i form av å skrive artikler i bladet.

  5. Vågsbygd Vel vil kontakte Voie Menighet for mulig å opprette samarbeid for å skrive i deres menighetsblad også.

  6. Jobber for et stort bryggeanlegg på Storenes mot Auglandsbukta.Det er opprettet kontakt med kommunen og parkvesenet som stiller seg positive til prosjektet , det er også gjort befaring på området. Vi håper på ferdigstillelse våren 2015.

  7. Kapelldalen ,Møvig – Vågsbygd Vel har støttet den lokale velforening og Naturvernforbundets motstand mot veivalget gjennom Kapelldalen i forbindelse med boligutbygging på Møvig. Bystyret tok ikke hensyn til innsigelsene

  8. Kunstgress, idressbanen på Møvig- Vellet støtter denne forbedringen som visst er godt i gang.

  9. Sikring av gangvei vest for idrettsbanen. I forbindelse med bygging av ny idrettsplass var det viktig å sikre forbindelsen mellom midtre Vågsbygd og Kjosdalen. Vågsbygd Vel støttet denne saken sammen med lokal velforening. Stien er nå sikret og skal utbedres.

  10. Lysløype Bråvann-Karuss rundt Grimsvann. Styret ble orientert om denne ideen da det mangler lysløype midtre Vågsbygd og behovet er stort. Saken ble oversendt løypeutvalget IK VÅG da vellet mener det må være enighet om det beste trasèvalget for en lysløype – IK VÅG løypeutvalg gikk ikke inn for dette.

  11. Ny E-18/ E-39 gjennom Vågsbygdskogen- den nye 4 felts motorveien rundt byen er planlagt lagt i trasè i dagen i nordenden av Fiskåvann. Dette vil ødelegge de nordlige deler av Vågsbygdmarka og tilgrensedee deler av marka i Songdalen. Turområdene ved Rossevann vil også bli betydelig støybelastet ved passasje av en høybro med 4-fils vei. Store sprengnings massedepoter er planlagt i området ved industriområdet.Vågsbygd Vel har protestert mot den betydelige reduksjon av våre turområder som dette betyr. Bystyret har likevel gitt klarsignal til Veivesenet om utredning av åpne veitrasèer i Vågsbygdmarka. Det vil bli Naturlostur sammen med Vågsbygd Vel 31.mai til Bjørkedalsheia – info finnes i brosjyren for Naturlosturer samt på facebooksiden Vågsbygd Vel. Møt opp og bli med på denne folkemønstringen.

Styrets tanker om viktige saker for neste år: Jobbe videre med Vågsbygdboka, badebrygga på Storenes og bevaring av Vågsbygdskogen. Trusselen fra 4-fils veiutbygging er den absolutt viktigste saken for Vellet og krever bredt engasjement. Ha videre arrangement på Storenes St.Hans til glede for store og små.

Medlemsmassen burde vært betydelig større enn med dagens ca 180 medlemmer og det ville gitt styret adskillig større handlingsmulighet i flere saker. Stein Paulsen sa seg villig til å hjelpe til med en mobilisering av å få nye medlemmer. 

 

 

 1. Årsregnskap for 2014 ble gjennomgått av Svein Vegge :

  1. God økonomi –Egenkapital 179 942,38 kr

  2. Regnskapet funnet i orden etter revisjon av Aud Fjellestad og Marianne Halvorsen

 1. Fastsettelse av kontingent medlemskap Vågsbygd Vel- Godkjent fortsatt kr 150,- pr husstand

 2.  Valg: Valgkomitè har bestått av Unn Krokan,Trond Ole Bertelsen og Iver Holter Andersen

  1. Leder Pål Friis gjenvalgt for 2 år

  2. Styremedlemmer:
   Trond Udjus videre 1 år
   Svein Vegge videre 1 år
   Karina Folkestad videre 1 år
   May Hilde Jensen valgt som kasserer 2 år
   Reidun Østervold valgt som sekretær 2 år
   Signe Hansen gjenvalgt 2 år

  3. Revisorer:
   Marianne Halvorsen
   Aud Fjellestad

  4. Valgkomitè:
   Nina Merete Schage
   Barbro Hansen

 

 1. Innkomne forslag: Ingen

 2. Lovendringer – Ingen
    

 3. Eventuelt: Innspill vedrørende undergrupper av styret som er viktige for å få gjennomført saker. Pr dd har vi en undergruppe ledet av Eva Albert – Olavsdagen . Eva Albert fortalte om Olavsdalen og at det var et ønske om å samle tekster og bilder og lage en bok. Det ble kommentert at det var vanskelig å få kontakt med Vågsbygd Vel. Send gjerne en mail : vaagsbygdvel@outlook.com , se hjemmesiden : www.vaagsbygdvel.net   eller lik facebook siden til Vågsbygd Vel.

 4.  Tilstede ca 16 personer totalt.

Vin overrakt til avtroppende kasserer Nina Merethe Schage og sekretær Barbro Hansen     

 

Referent Barbro Hansen

Vågsbygd 20.03.2015