Årsmelding for Vågsbygd Vel 2016

Styret har bestått av.

Pål Friis                                             Leder

May-Hilde Jensen                           Kasserer

Signe Nordgård Hansen                Styremedlem

Svein Vegge                                     Styremedlem

Trond Udjus                                     Styremedlem

Reidun Østervold                            Styremedlem

 

Valgkomite         Eva Albert og Karina Folkestad

Revisorer            Marianne Halvorsen og Aud Fjellstad

 

Styret har hatt 4 møter og mye kontakt på epost

Medlemstall. Velforeningen har 151 medlemmer, hvorav noen er medlemmer som husstand. Styret har ment at det kunne vært langt flere medlemmer. Det ville gitt velforeningen større evne til å gjennomføre prosjekter. De medlemsvervingsforsøk vi har gjort har gitt mindre resultater. Før årsmøtet i fjor bekostet vi en vervebrosjyre til 5000 husstander. Det kom kanskje 50 nye medlemmer, som godt finansierer vervebrosjyren over noen år. En viss nedgang i innbetaling fra tidligere medlemmer gjør at medlemsveksten er 32 fra forrige år, men da hadde det vært nedgang året før.

Økonomi. Det vises til regnskapet. På grunn av dårlig vær ble det ikke lotteri St.Hans og vi endte med et negativt økonomisk resultat. Velforeningen disponerer en god buffer, men det gir ikke rom for å finansiere kostbare prosjekter.

St.Hans på Storenes. Dette er blitt Vågsbygd Vels viktigste bidrag til miljøet i Vågsbygda. Det er et ganske stort arrangement, men organiseringen er godt inndrillet i en fast organisasjonsmal. Det er blitt en sterk tradisjon i bygda, med særlig stort innslag av barnefamilier. I 2016 var det dårlig vær, få som grillet og ikke loddsalg, men mange møtte opp for å se bålet bli tent kl 20. Vi har nå fått orden på spikerplukking etter bålet.

Pers have. Haven er en egen stiftelse hvor Vågsbygd Vel har en representant i styret.

Saker

E 39 og Vågsbygdskauen. Verneinteressene tapte denne saken og Vågsbygda vil miste de nordlige deler av marka. Det har i 2016 vært to bredt anlagte møter mellom utbyggere og friluftsinteressene. Vågsbygd Vel har deltatt på begge. Når veien nå skal komme er det viktigste å gi best mulig støyskjerming. Viktige turmål som Brulihei, Øylihei og Bjørkedalsheia ligger svært utsatt til for trafikkstøy fra den nye veien. Så langt har ikke utbygger lagt fram noen nøyaktig plan over støyutbredelsen eller noen effektiv plan for støyreduksjon. Vågsbygd vel bør forfølge denne saken.

Vågsbygdboka. På sist årsmøte ble det foreslått å dele opp Vågsbygdboka i mindre utgivelser på avgrensede tema. Styret har arbeidet videre langs dette. Et slikt mindre prosjekt er innenfor hva vi kan finansiere. Vi averterte etter interessert forfattere i Fædrelandsvennen og Menighetsbladet. Vi fikk flere henvendelser fra interesserte som ønsket å påta seg oppdraget og i tillegg forslag på navn. Vi har intervjuet 5 av de interesserte og etter rådslaging med kjente lokalhistorikere vil styret gi tilbud til en av forfatterne før årsmøtet

Badebrygge på Storenes mot Auglandsbukta. Det har vært kontakt mellom Vellet og Kommunen i flere år om denne sake, som ble foreslått av Vågsbygd Vel. Den falt så ut av kommunens planer for slik tilrettelegging av friluftsliv. Etter fornyet kontakt er vi lovet at saken kommer opp igjen.

Menighetsbladet

Velforeningen betaler for en fast spalte i menighetsbladet. Vi tror dette bladet når bredt ut i Vågsbygd. Det har vært så lite aktivitet i vellet at det tidvis har vært vanskelig å lage stoff til bladet.

Reguleringssaker

Vågsbygd vel er høringsinstans og mottar en rekke kommunale plandokumenter til uttalelse. Styret har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette. Et eventuelt engasjement fra Vågsbygd vel betinger at lokale velforeninger eller engasjerte enkeltpersoner henvender seg. Slike lokale initiativ har Vågsbygd vel støttet opp om. På eget initiativ har styret kun engasjert seg i de store utbyggingssaker som berører hele Vågsbygd, slik som E 39.

Lysløype

Denne saken har ligget stille i 2016. Styret ønsker å ta den opp igjen. Nærmeste samarbeidspartner er løypeutvalget i IK Våg.

Styrets vurdering av organisasjonen og aktiviteten.

Vågsbygd vel er kjent som en organisasjon for Vågsbygdas beste gjennom en årrekke og har kommunens annerkjennelse som høringsinstans. Styret opplever likevel ganske lav interesse for velforeningsarbeidet. Det er svært få tilstede på årsmøtene og lite rekruttering. Styret har ved en rekke anledninger diskutert om medlemstallet kunne økes betydelig. Det hadde i så fall gitt velforeningen evne til å gjennomføre større prosjekter slik som Vågsbygdboka og badebrygga på Storenes. Med foreningens nåværende økonomi er slike prosjekter svært trege å realisere. Styrets forsøk på å øke medlemstallet har gitt ganske begrensede resultater.