Referat f styremøte 13. april 2016  -  Vågsbygd Vel                                                                                                                              

Til stede:                                                                                                                                                 

 Pål Friis, Svein Vegge, Signe Nordgaard Hansen, May Hilde Jensen, Reidun Østervold     Forfall: Trond Udjus

Årsmøtet:                                                                                                                                  

Når bare 9 mennesker utenom styret deltar på årsmøtet – da har vi gjort en for dårlig jobb  i forkant. Tre ting vi kan få til: 1) Finne et «tekkplaster» - 2) Skrive at alle verv er besatt – 3) Finne ut om noen skal ha Vågsbygdprisen – og hvordan utvelgelse skal foregå.

Økonomi:                                                                                                                                

140 personer har betalt inn kontingent hittil i år. Det er 22 mer enn i fjor og vi tenker at det er vervekampanjen som har hjulpet. Hvis dette tallet holder seg over noen år , har vi dekket inn utgiftene til vervekampanjen.                                                                                     

Veforeningen har tre kontoer. Vi vil se på om vi kan ha alt på en konto.

Pers Have:                                                                                                                               

Vårt arrangement med bl.a. vaffelsalg i Pers Have gir lite penger. Vi velger derfor å bevilge 2500 kr til Stiftelsen.

Vågsbygdboka:                                                                                                                      

Ideen om å dele boka opp i flere hefter er vi enige om er god. Om det skal være myke eller stive permer kommer vi tilbake til. Pål og Trond skal ha et møte med forlaget. Gunnar Stray kan inviteres til et styremøte .

Plansaker:                                                                                                                          

Badebrygga i Auglandsbukta er forprosjekteret  og vi har fått et kostnadsoverslag. Brygga prosjekteres gjennom kommunen. Det er statlig halvfinansiering. Litt finansiering mangler. Pål kontakter Trond Johanson for å se om vi kan få litt framdrift i denne saken.     

 Lysløype  Her må vi kanskje kontakte IK-Våg for å høre hvordan de jobber med saken.        

Når lokale Velforeninger henvender seg til oss for støtte – da stiller vi selvsagt opp for dem.

St.Hans:                                                                                                                                 

Dette arrangementet skal vi diskutere og planlegge grundig på neste styremøte. Vi må da få med den allerede opparbeidede, detaljerte «oppskriften» (ligger i tidligere referater som Karina har) samt oppsummeringen Reidun skrev etter forrige års St.Hans feiring.          

Reidun kontakter Karina for å få oppskriften + sender den videre til Svein som vil legge den inn på vår hjemmeside.

Opprydding – spikerplukking på Storenes : Torsdag 21. april kl. 1800.

Neste styremøte: Tirsdag 7. juni 2016

Referent Reidun Østervold