Lover for Foreningen Vågsbygd Vel

(vedtatt på årsmøte 24/3-1977 og 8/3-78, ajourført pr. 21/3-83, revidert på ekstraordinært årsmøte den 18/4 2012, revidert på årsmøte 22/3 2018 )

 

§ 1  -  Formål.

Vågsbygd Vel har som formål å ivareta fellesinteresser av betydning for beboerne i hele Vågsbygd-  området. Foreningen er upolitisk.

 

§ 2  -  Medlemskap.

Alle som bor i Vågsbygd kan bli medlem.

Personer som bor utenfor distriktet, kan etter styrets beslutning opptas som medlemmer.

 

§ 3  -  Kontingent.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal være betalt senest innen utgangen av november måned. Medlemmer som skylder kontingent for mere enn 2 år, strykes av foreningen.

 

§ 4  -  Styret.

 1. Vel-foreningen ledes at et styre som består av minimum 5 medlemmer.  Leder velges for et år om gangen. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Styret konstituerer seg selv med leder, sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

 2. Styret skal:

 1. Lede foreningens arbeide i samsvar med formålsparagrafen og føre møteprotokoll.

  Styret kan være behjelpelig med å ta opp saker i distrikter hvor det ikke finnes lokal velforening.

 2. Oppnevne de komiteer som det anses nødvendig for å nå foreningens mål – og fastsette retningslinjer for deres arbeide. Spesielt viktige komiteer må godkjennes av årsmøtet.

 3. Fremlegge årsberetning, revidere regnskap og arbeidsplaner for kommende år – og forvalte foreningens midler.

 4. Holde det nødvendige antall styremøter for å sikre en forsvarlig gjennomføring av nødvendige tiltak.

 

§ 5  -  Årsmøtet.

 1. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

  Innkalling til årsmøte må skje ved annonsering eller varsel til hvert medlem – minst 2 – to uker i forveien. Forslag fra medlemmene, som ønskes behandlet, må være mottatt av styret 1 – en – uke før årsmøtet.

  Det føres protokoll over forhandlingene, som undertegnes av 3 oppnevnte deltakere.

 1. Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsberetning.

 2. Revidert regnskap pr. nyttår.

 3. Fastsettelse av kontingent.

 4. Valg av:              

  1. Styremedlemmer for 2 år

  2. 1 revisor for 2 år

  3. Valgkomite på 2 medlemmer for 1 år

 1. Innkomne forslag.

 2. Lovendringer

 3. Eventuelt

   

 1. Saker som behandles av årsmøtet krever alminnelig flertall for å bli godkjent.

  Vedtak som medfører endring av lovene, eller er i strid med foreningens formål og prinsipper, krever 2/3 flertall for å bli godkjent. I tvilstilfeller avgjør styret om et forslag krever alminnelig eller 2/3 flertall.

   

 2. Årsmøtet ledes av formannen eller en valgt møteleder.

   

 3. Saker som tas opp under punkt 7 – Eventuelt – vil ikke være bindene for styret, om et eventuelt flertall går inn for disse, men kun være retnings- og rådgivende.

 

§ 6  -  Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 – to – ukers varsel dersom styret eller minst 15 medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte medlemmer. Det kan kun behandles de saker som ligger til grunn for innkallelsen.

Saker som behandles på ekstraordinært årsmøte, må være kunngjort på vanlig måte, kfr.  § 5 

punkt A. 

 

§ 7  -  Komiteer

Komiteer som nedsettes av årsmøtet eller styret arbeider selvstendig. De skal hold styret ajour. De avgir skriftlig rapport til styret, hvis styret ønsker det. Komiteene kan ikke uten styrets approbasjon treffe økonomiske avtaler med bindene virkning for foreningen.

 

§ 8  -  Lovendringer.

Endringer i foreningens lover kan bare skje på årsmøtet.

Forslag til endringer av foreningens lover kan fremsettes av styret eller minst 5 medlemmer for øvrig.

Forslaget må være innlevert til styret minst 3 uker før årsmøtet.

 

§ 9  -  Oppløsning.

Foreningens oppløsning kan bare skje ved beslutning med 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte.

Forslag om dette må ha vært fremsatt med minst 3 ukers varsel foran et ordinært årsmøte, og vedtatt der med 2/3 flertall.