ÅRSMELDING FOR VÅGSBYGD VEL ÅRSMØTEPERIODEN 2012/2013.

 

 

PERSONER

 

Styret har i perioden bestått av:

Stine Rye Bårdsen, leder – Nina Merete Schage, kasserer – Bjørg M. Nyjordet, sekretær – Unn Krokan, styremedlem – Trond Ole Bertelsen, styremedlem – Trond Udjus, styremedlem og Iver Holter-Andersen, styremedlem.

 

Valgkommitéen har bestått av Jan Erik Tunnaal-Larsen, Sissel Kristensen og Jon Matzow.

Aud Fjeldstad og Marianne Halvorsen har vært revisor for Vågsbygd Vel.

 

STYREMØTER

Det har i perioden vært fem styremøter.  I tillegg har det vært utstrakt e-postkorrespondanse mellom møtene. Som tidligere år, har de forskjellige styremedlemmene stått for husly og bevertning.

 

ARRANGEMENT

 

Sankt Hans på Storenes

Også i år arrangerte Vågsbygd Vel Sankt Hans-feiring på Storenes. I år hadde vi ikke værgudene helt med oss, så det ble et vått arrangement. Likevel var det en god del som tok turen ned til Storenes til selve båltenninga. På grunn av det dårlige været ble også loddsalget betydelig lavere enn det har vært de siste årene. Vi vil likevel takke loddselgerne for innsatsen.  Og en stor takk til næringslivet som bidro med flotte gevinster til lotteriet, og Elkem som også i år har gitt paller til et stort og flott bål.

 

I år klarte styret å mobilisere nok folk til at bålbyggingen gikk veldig greit. Vi vil derfor rette en stor takk til de som stilte til dugnad. Vi vil likevel videreføre poenget fra fjorårets årsmelding om at dette etter hvert er et arrangement som har blitt svært populært i bygda, og som har stor oppslutning – også i øsende regnvær. Det betyr at det er viktig også fremover å jobbe aktivt for å få med flere frivillige til både å bygge bål og til å være med på gjennomføringen på selve kvelden. 

 

Olavsdalen

Søndag 12. august var det igjen et flott arrangement i Olavsdalen. Det ble blant annet fremført en nyskrevet enakter: «Erobringa av Norge – eller kunsten å vera engelsk i fjellheimen (1862)», skrevet av Paal-Helge Haugen og fremført av Knut Walle. Siri Torhesen sto for det musikalske. Masse honnør til Eva Albert og hennes hjelpere som gang på gang drar i gang dette flotte arrangementet!

 

SENTRALE SAKER

 

Samarbeid med menighetsbladet

Også dette året har Vågsbygd Vel hatt en side i menighetsbladet. Spesielt med tanke på at vi har hatt en del problem med nettsiden, har dette vært en nyttig kanal for å kunne formidle litt mer jevnlig hva vi jobber med. Dette har vi inntrykk av at har blitt godt mottatt. Nå går imidlertid sekretær, Bjørg Marit Nyjordet, ut både av styret i Vågsbygd vel og redaksjonen i menighetsbladet, så foreløpig avslutter vi dette samarbeidet.

 

Ny nettside

Som nevnt i saken over, har vi hatt en del problem med nettsiden til Velet. Leverandøren av den gamle nettsiden hadde etter hvert en utdatert og tungvint løsning. I  tillegg var kostnaden ved blitt svært høy. Styret har derfor valgt å bytte leverandør til 123.hjemmeside.no. Adresse til den nye nettsiden er derfor www.vaagsbygdvel.net. Vær oppmerksom på at det nå er to a’er i Vågsbygd.

 

Planlagt bydelspark ved Vågsbygd Kirke

I forrige periode meldte vi at Velet hadde deltatt på oppstartsmøte i forbindelse med planarbeidet for bydelsparken som planlegges ved Vågsbygd kirke. Dette planarbeidet er nå startet, og i den forbindelse kom velet med en del innspill til hva som burde tas hensyn til og noen forslag til innhold i parken. Innspillene finner dere på nettsidene.

 

Samarbeid med løypeutvalget i IK-Våg

Forrige år kom ”Stigruppa” i velet i gang med et godt samarbeid med løypeutvalget i IK-Våg. Som et resultat av dette er det nå i gang produksjon av oversiktsskilt som skal settes opp ved inngangene til Vågsbygdskauen. Kommunen har lovet disse skal være ferdige montert i løpet av våren. Det skal merkes 3 rundløyper, Svingervann rundt, Bruliheia rundt og Fiskåvannet rundt. Stigruppa og løypeutvalget jobber nå med å få til «bli-kjentturer» når de nye skiltene er på plass.

 

Pers have

Pers have er, som kjent, organisert som en stiftelse uten faste inntekter eller vesentlig egenkapital. Styret i Vågsbygd Vel har derfor i perioden bevilget kr 5 000 i støtte til Pers Have. Vi har også tatt kontakt med styret i Pers have for å se på muligheten til å få til noe aktivitet som kan generere inntekter til stiftelsen, samtidig som det kan få økt kjennskapen til både velet og Pers have blant befolkningen i Vågsbygd.

 

Uttalelser i forbindelse med planarbeid

Velet mottar stadig planer fra kommunen og private utbyggere til uttalelse. Som tidligere år varierer disse en del i omfang, og vi prioriterer fremdeles å arbeide med områder vi mener har betydning for allmennheten og fellesinteressene.

 

Saker som velet har jobbet mer og kommet med uttalelser til i perioden er bl.a:

  • Utbyggingsplaner på Lumber – spesielt med fokus på å bevare Skyllingsheia.
  • Utbyggingsplaner på Kroodden
  • Utslippssøknad fra Elkem
  • Oppstart av planarbeid for bydelspark
  • Oppstart av arbeid med kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 – 2018.

 

Arbeid med slike høringsuttalelser har i perioden stått for en stor del av arbeidsomfanget og tidsbruken til styret.

 

ÅRET SOM KOMMER

 

Medlemsregister

Per i dag har ikke Velet et fungerende medlemsregister. Dette må det nye styret se på.

 

Vervekampanje/synliggjøring

Dagens styre har vært i kontakt med styret i Pers have for å se på muligheten til å ha et arrangement i løpet av våren.